1403/04/31
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بی دانه سفید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فنیل فتالامیک اسید، تغذیه، تشکیل میوه، کیفیت میوه
سال 1396
پژوهشگران علی خدیوی(استاد راهنما)، علیرضا خالقی(استاد مشاور)، بهرام زمردیان(دانشجو)

چکیده

اطمینان از عملکرد متعادل در باغات بزرگ یک کار دشوار و پیچیده است. عوامل زیادی در افزایش کمیت و کیفیت میوه تاثیرگذار می باشند. یکی از این عوامل دوره گرده افشانی موثر بوده که خود تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی و ژنتیکی قرار می گیرد. اسید فنیل فتالامیک یک تنظیم کننده رشدی بیولوژیک بوده که طول عمر تخمک را جهت بهبود گرده افشانی افزایش می دهد که این مسئله باعث افزایش عملکرد می شود. در مطالعه حاضر، اثرات فنیل فتالامیک اسید در پنج سطح (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر لیتر) همراه با تغذیه کودی (کلسیم، منیزیم و پتاسیم) و بدون تغذیه کودی در سه تکرار روی انگور رقم بی دانه سفید مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از فنیل فتالامیک اسید باعث بهبود خصوصیات عملکرد، تراکم خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول خوشه، وزن خوشه، شکل حبه، رنگ حبه، میزان قند، عرض حبه و وزن حبه شد و از طرف دیگر باعث کاهش در عرض خوشه و طول حبه شد. موثرترین تیمار، غلظت 1500 میلی گرم بر لیتر فنیل فتالامیک اسید بدون استفاده از کود های تغذیه ای بود. برای استفاده موثر از اسید فنیل فتالامیک ، نیاز به تغذیه جهت بهبود عملکرد به طور طبیعی افزایش می یابد؛ در غیر این صورت اندازه میوه کاهش می یابد و اثر منفی روی پتانسیل عملکرد می گذارد. نتایج نشان داد که استفاده از فنیل فتالامیک اسید در غلظت های بالاتر باعث افزایش درصد تشکیل میوه می شود.