1402/12/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پاسخ درون شیشه ای کنتاکی بلوگرس(Poa pratensis) به تنش خشکی و اثر اسید فولیک در شرایط تنش خشکی.
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Investigation of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) in vitro Response to Drought Stress and The Effect of Folic Acid on Drought Stress Conditions
سال 1396
پژوهشگران بابک ولی زاده کاجی(استاد مشاور)، علی خدیوی(استاد مشاور)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، فهیمه سادات سجادی(دانشجو)

چکیده

تنش، پیامد روند غیرعادی فرآیندهای فیزیولوژیکی است که از تاثیر یک و یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می شود (اندرزیان، 1379). در حالت کلی، تنش عبارت است از فشار بیش از حد برخی نیروهای مخالف، که مانع از عملکرد طبیعی سیستم های طبیعی می شوند (Ashraf, 1987). تنش های گیاهی شامل تنش های زیستی (آفات و بیماری ها) و تنش های غیر زیستی (گرما، سرما، شوری، غرقابی، کمبود اکسیژن، فلزات سنگین، خشکی و غیره) است ، که رشد و باروری گیاهان را محدود می کنند (Novak,1992). تنش های غیرزنده موجب تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی می شوند که اثرات مضری بر رشد گیاه داشته (Zhu, 2002) و درتوزیع گونه های گیاهی در مناطق مختلف نقش عمده ای ایفا می کنند. همچنین تنش های غیرزیستی به دلیل تغییرات آب و هوا و الگوهای بارندگی، دمای خیلی زیاد، شور شدن زمین های کشاورزی با آبیاری و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. (Araus et al., 2002; Boyer, 1982).