1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زرشک، بومی، رکود درونی، نیاز سرمایی، نیاز گرمایی
سال 1396
پژوهشگران عارفه منتظران(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، علیرضا خالقی(استاد مشاور)

چکیده

زرشک یکی از درختچه های ارزشمند و بومی ایران می باشد. تخمین نیازهای سرمایی و گرمایی از مباحث اصلی در تحقیقات باغبانی بوده و شناخت نیاز سرمایی به منظور کاشت ارقام مناسب در مناطق مختلف، امری ضروری است، به طوری که برای تولید محصول کافی و اقتصادی در درختان میوه، رفع کامل رکود و تأمین نیاز سرمایی ضرورت دارد. تاکنون گزارش منتشر شده ای در مورد تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی گونه های مختلف زرشک مشاهده نشده است. لذا در مطالعه حاضر، تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی ژنوتیپ-های زرشک بی دانه (شمس آباد، نوده، مولید، ماهوک، سرپشته، باغستان و شبرنگ) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، قلمه های زرشک بی دانه از استان خراسان جنوبی تهیه گردید. قلمه ها در 10 تکرار تحت ساعات سرمایی (صفر، 400، 700، 1100 و 1400) و دمای چهار درجه سانتی گراد قرار گرفتند و پس از آن به محیط آزمایشگاه با دمای 23-19 درجه سانتی گراد انتقال یافتند. نیازهای سرمایی و گرمایی به ترتیب بر اساس مدل یوتا و درجه ساعت رشد (GDH) محاسبه شد. با توجه به اهمیت دو صفت تعداد خوشه گل باز شده و تعداد روز تا تمام گل، نتایج نشان داد که در بیش ترین ساعت سرمایی (1400 ساعت)، تعداد گل باز شده به طور معنی داری، نسبت به شاهد و سایر تیمارهای سرمایی افزایش می یابد. با افزایش ساعات سرمایی، تعداد روز تا تمام گل در همه تیمارها نسبت به یکدیگر و نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. کم ترین تعداد روز تا تمام گل در تیمار 1400 ساعت (72/16) مشاهده شد، به طوری که نسبت به شاهد و همه تیمارهای سرمایی به غیر از تیمار 1100 ساعت، اختلاف آن معنی دار بود. نیاز گرمایی مربوط به تیمار 1400 ساعت برای اکثر ژنوتیپ ها 3432 و 2904 درجه ساعت رشد بود.