1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زرشک بی دانه، صفات رویشی، صفات بیوشیمیایی، صفات حبه زرشک بازاری، ژنوتیپ برتر
سال 1396
پژوهشگران سمیه گودرزی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، احمدرضا عباسی فر(استاد مشاور)، مرتضی اکرمیان طرق طی(استاد مشاور)

چکیده

زرشک بی دانه از بعد اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، 134 ژنوتیپ زرشک بی دانه از هشت منطقه در شهرستان بیرجند در سال 1395، مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول، صفات رویشی و خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات کیفی بر اساس کددهی و صفات کمی با استفاده از تجهیزات مخصوص اندازه گیری شدند. ژنوتیپ امیرآباد-2، بیش ترین وزن حبه (43/0 گرم)، بیش-ترین وزن زرشک بازاری (72/0گرم) و بیش ترین وزن خشک میوه (556/0 گرم) را به خود اختصاص داد. همچنین این ژنوتیپ دارای میوه قرمز رنگ بود. بهترین ژنوتیپ ها از نظر وزن خوشه شامل برما-25 (81/103 گرم)، پی صبر-40 (85/128 گرم)، لب رود-27 (27/99 گرم)، بهلگرد-5 (15/106 گرم) و زرشکی-1 (42/86 گرم) بودند. برترین ژنوتیپ ها از نظر وزن حبه شامل برما-3 (34/0 گرم)، پی صبر-34 (32/0 گرم)، لب رود-9 (27/0 گرم)، بهلگرد-1 (22/0 گرم)، زرشکی-5 و زرشکی-6 (22/0گرم) می باشند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر وزن زرشک بازاری شامل برما-19 (66/0 گرم)، پی صبر-13 (57/0 گرم)، لب رود-11 (53/0 گرم)، بهلگرد-6 (6/0 گرم) و زرشکی-10 (7/0 گرم) می باشند.