1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
القای کالوس از ریز نمونه بذر بالغ در (Poa pratensis L.) Kentucky bluegrass
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انگیزش، باززایی، تنظیمکنندههای رشد، چمن،محیط کشت.
سال 1396
پژوهشگران مینا تقی زاده ، علی خدیوی ، بابک ولی زاده کاجی ، فهیمه سادات سجادی

چکیده

کنتاکی بلوگرس یکی از گونههای مهم چمن فصل سرد و مورد استفاده در مخلوط چمن اسپورت است. این پژوهش بهمنظور بررسی القای کالوس از ریزنمونه بذر بالغ در کنتاکی بلوگرس انجام شد. انگیزش 1 و 2 میلیگرم بر لیتر) و ،0/5) 2,4-D به همراه دو اکسین مختلف شامل MS کالوس در محیط کشت پایه BA 0 میلیگرم بر لیتر / 1 و 2 میلیگرم بر لیتر) بهتنهایی و یا در ترکیب با دو غلظت صفر و 1 ،0/5) NAA تفاوت معنیداری در BA 2,4- و D بررسی شد. در نهایت نتایج حاکی از آن بود که اثر غلظتهای مختلف انگیزش کالوس و باززایی وجود نداشت در حالی که تفاوت معنیداری در سطح یک درصد بین غلظتهای 0/ وجود داشت و بیشترین میزان انگیزش کالوس در غلظت 5 BA و NAA و برهمکنش بین NAA مختلف حاصل شد. NAA میلیگرم در لیتر