1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی پروتکل ریزازدیادی گونه وحشی بادام اسکوپاریا (Prunus scoparia)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Prunus scoparia، کشت بافت، ریزازدیادی، TDZ، IBA، BA
سال 1395
پژوهشگران فاطمه عباسی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، بابک ولی زاده کاجی(استاد مشاور)

چکیده

توزیع و پراکنش بالای بادام کوهی (Prunus scoparia) در اکثر مناطق خشک و سنگلاخی ایران و نیز تنوع ژنتیکی زیاد آن سبب جلب توجه بسیاری از اصلاح گران و پرورش دهندگان شده است. ریزازدیادی به عنوان یکی از شاخه های کشت بافت روشی مهم و کارآمد جهت تکثیر و ازدیاد اکثر گیاهان مهم است. هدف این مطالعه، استفاده از ریزازدیادی به منظور تکثیر گونه بادام اسکوپاریا بود. پژوهش حاضر در طی سه مرحله گندزدایی و استقرار، شاخساره زایی و ریشه زایی انجام شد. در مرحله گندزدایی، از الکل 70 درصد به مدت 60 ثانیه به طور ثابت و هیپوکلریت سدیم تجاری (با غلظت های 10 و 20 درصد) با دو مدت زمان 10 و 20 دقیقه استفاده گردید. نتایج نشان داد که تیمار هیپوکلریت سدیم تجاری با غلظت 10 درصد و به مدت 10 دقیقه میزان آلودگی ریزنمونه ها را به صفر می رساند. در آزمایش دوم، از محیط کشت MS به همراه BA با غلظت های صفر، 5/0، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر و و TDZ با غلظت های صفر، 5/0، 1، 2، 5 و 7 میلی گرم در لیتر استفاده شد. تیمار دو میلی گرم در لیتر TDZ بیشترین میزان پرآوری شاخساره، بیشترین تعداد برگ و بهترین کیفیت شاخساره ها را نشان داد. در آزمایش سوم، از محیط کشت MS نصف غلظت به همراه IBA با غلظت های صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر به منظور ریشه زایی استفاده شد. 20 روز بعد از کشت، شاخساره های کشت شده در محیط دارای 5/0 میلی گرم در لیتر IBA ریشه تولید کردند در حالی که مابقی تیمارها هیچ گونه ریشه ای تولید نکردند.