1402/12/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی و غربالگری مقاومت به زنگ در توده های ترخون ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ترخون
سال 1393
پژوهشگران علی خدیوی(استاد مشاور)، محسن فرزانه(استاد راهنما)، جواد هادیان(استاد راهنما)، علی کریمی(دانشجو)

چکیده

ترخون