1403/05/03
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خطر فلزات سنگین در سه گونه ماهی تجاری گوازیم دم رشته ای، کوتر ساده و کوپر در خلیج فارس (بوشهر)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ماهی، خلیج فارس، بوشهر، فلزات
سال 1400
پژوهشگران بهروز محمدزاده(استاد راهنما)، محمد قلی زاده(استاد مشاور)، علی کاظمی(استاد مشاور)، عبدالعزیز خدمت کن(دانشجو)

چکیده

ارزیابی خطر فلزات سنگین در سه گونه ماهی تجاری گوازیم دم رشته ای، کوتر ساده و کوپر در خلیج فارس (بوشهر)