1403/03/30
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات آلودگی فلزات سنگین صنایع مهم شهرستان شازند بر محیطزیست اطراف
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باغات"، "شاخصهای اکولوژیک"، "فضای سبز"، "فلزت سنگی "، "ضریب انتقال"، "مزارع
سال 1401
مجله مطالعات علوم محيط زيست
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی فراهانی ، سعید شرفی ، علی کاظمی

چکیده

آلودگی در هر یک از منابع هوا، آب و خاک به فلزات سنگین و هم چنین بالا بودن غلظت این ترکیبات علاوه بر تاثیر بر آب و خاک در هر منطقه می تواند تهدیدی برای سلامت انسان و زیست بوم باشد. این پژوهش با هدف ایجاد دغدغه های محیط زیستی در زمینه آلودگی ناشی از فلزات (شامل؛ مس، روی، منگنز، آهن، کادمیوم، سرب، کروم و کبالت) در خاک و گیاهان در شعاع پنج کیلومتری صنایع مهم شهرستان شازند انجام گردید. به همین منظور نمونه های خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر و نمونه های گیاهی از فضای سبز (درختان کاج)، باغات میوه (برگ و میوه ی گردو و بادام)، مزارع گندم (شامل نمونه های؛ ریشه، ساقه، برگ و دانه)، مراتع (چاودارکوهی و شیرسگ) تهیه گردید. از هر یک از محدوده های مورد آزمایش تعداد 10 نمونه انتخاب، و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت کادمیوم، سرب، کبالت و کروم در کلیه خاک های مورد بررسی بالاتر از حد مجاز گزارش گردید. هم چنین غلظت آهن، مس و کروم، کادمیوم و کبالت در کلیه نمونه های گیاهی فضای سبز، باغات و مراتع فراتر از غلظت مجاز بود. هرچند در دانه گندم غلظت کروم و کبالت از حد مجاز آن فراتر بود، اما در دامنه بحرانی قرار نداشتند. از بررسی غلظت عناصر در خاک هر یک از پوشش های گیاهی مشخص شد که بالاترین مقادیر ضریب انتقال به ترتیب در خاک مزارع گندم، خاک مراتع، باغات و خاک فضاهای سبز مشاهده گردید. غلظت عناصر در خاک هر یک از پوشش های گیاهی مشخص شد که بالاترین شاخص ریسک اکولوژیک به ترتیب در خاک مراتع، باغات، اراضی گندم و فضای سبز به دست آمد.