1403/03/30
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی و بررسی ایزوترمهای جذب 2-4-6 تری نیتروفنول از محیط آبی با استفاده از بیوکامپوزیت پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصلاحشده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ایزوترم، بیوکامپوزیت، خرچنگ پورتنوس سگنیس، 0-4-6 تری نیتروفنول
سال 1400
مجله مجله هيدروفيزيك
شناسه DOI
پژوهشگران فضلعلی نوبخت ، مژگان امتیاز جو ، علی کاظمی

چکیده

-6تری نیتروفنول از آلودگیهای اصلی موجود در جریان پسابهای صننای پتروشنیمی، ن،نت، داروسنازی، پلاسنتی و همچنین در مقادیر کمتر در فاضلاب شهری و کشاورزی یافت میشود. آلودگی اکوسیستمهای آبی و آب آشامیدنی به اینن آلاینده باعث سمیت، مشکلات بهداشتی و طعم و بو میشود. هدف از این مطالعه حذف 0-4-6تری نیتروفنول از محلول آبی با است،اده از بیوکامپوزیت مغناطیسی پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصلاحشده است. بهمنظور بهینهسازی فرایند جذب0-4-6 تری نیتروفنول از نرمافزار دیزاین اکسپرت و روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی است،اده شد. پارامترهای جنذب مانند زمان تماس )12 تا 102 دقیقه(، pH )0-7(، غلظت اولیه ترینیتروفنول )12 تا 62 میلیگرم بر لیتر( و میزان غلظت جاذب )12 تا 02 میلیگرم( مورد بررسی قرار گرفتند. ایزوترم دادههای تعادلی جذب بنا اسنت،اده از مندلهنای ایزوترمنی لانگمنویر ،فروندلیچ و تمکین بررسی شد. نتایج نشان داد در شرایط بهینه، کارایی حداکثر حنذف0-4-6 تنری نیتروفننول ،00 درصند بنا مقدار بهینه 00/3=pH، میزان غلظت جاذب 42 میلیگرم، غلظت اولیه 0-4-6تری نیتروفنول 0/00 میلیگنرم بنر لیتنر و زمنان 0/20 دقیقه به دست آمد. همچنین مطالعه مدل ایزوترم نشان داد جذب0-4-6 تری نیتروفنول بر روی جاذب از مدل لانگمویر با ضریب همبستگی )%66=R2( پیروی میکند و حداکثر ظرفیت جذب بر اساس مدل لانگمویر 66/02 میلیگرم بر گرم بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد بیوکامپوزیت مغناطیسی پوست خرچنگ پورتننوس سنگنیس اصلاحشنده کنارایی خنوبی در حذف 0-4-6تری نیتروفنول دارد و درعینحال قیمت ارزان و دسترسی آسان سبب میشود کنه اینن بیوکامپوزینت بنهعننوان بیوجاذب مطلوبی مدنظر قرار گیرد