1403/04/02
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی آلودگی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بر محیط زیست اطراف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ریزمغذی ها، شاخص های اکولوژیک، فضای سبز، فلزت سنگین، محیط زیست، مزارع گندم
سال 1400
پژوهشگران مهدی فراهانی(دانشجو)، سعید شرفی(استاد راهنما)، علی کاظمی(استاد مشاور)

چکیده

آلودگی در هر یک از منابع هوا، آب و خاک به هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین و هم چنین بالا بودن غلظت این ترکیبات علاوه بر تاثیر بر آب و خاک در هر منطقه می تواند تهدیدی برای سلامت انسان و زیست بوم باشد. این پژوهش با هدف ایجاد دغدغه های محیط زیستی در زمینه آلودگی ناشی از فلزات (شامل؛ مس، روی، منگنز، آهن، کادمیوم، سرب، نیکل، کروم و کبالت) در خاک و گیاهان در شعاع پنج کیلومتری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند انجام گردید. به همین منظور نمونه های خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر و نمونه های گیاهی از فضای سبز (درختان کاج)، باغات میوه (نمونه برگ و میوه ی گردو و بادام)، مزارع گندم (شامل نمونه های ریشه، ساقه، برگ و دانه)، مراتع (چاودارکوهی و شیرسگ) تهیه گردید. در ابتدا کلیه خاک های مورد بررسی از نظر خصوصیات فیزیک وشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از هر یک از محدوده های مورد آزمایش تعداد 10 نمونه انتخاب، و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد که اسیدیته پساب خروجی شرکت 4/8 و مقدار سولفات آن 689 میلی گرم بر لیتر بود. غلظت فلزات پساب خروجی پایین تر از حد استاندارد گزارش گردید. هرچند غلظت فلزات کادمیوم، سرب، کبالت، کروم و نیکل در کلیه خاک های مورد بررسی بالاتر از حد مجاز گزارش گردید. هم چنین غلظت فلزات آهن، مس و کروم، کادمیوم و کبالت در کلیه نمونه های گیاهی فضای سبز، باغات و مراتع فراتر از غلظت مجاز بود. هرچند در دانه گندم غلظت فلزات کروم و کبالت از حد مجاز آن فراتر بود، اما در دامنه بحرانی قرار نداشتند. افزایش این غلظت به جذب این عناصر فوق از محیط از جمله خاک و هوا ارتباط می یابد. از بررسی غلظت عناصر در خاک هر یک از پوشش های گیاهی مشخص شد که مقادیر فاکتور MERMQ به ترتیب در خاک مزارع گندم، خاک مراتع، باغات و خاک فضاهای سبز مشاهده گردید. غلظت عناصر در خاک هر یک از پوشش های گیاهی مشخص شد که شاخص RI به ترتیب در خاک مراتع، باغات، اراضی گندم و فضای سبز به دست آمد.