1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز هیدروژل بر پایه کربوهیدرات پلیمر پیوند شده با داروی سولفا‌دی متوکسین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، دارو، سولفا دی‌متوکسین، کیتوسان
سال 1401
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، مرضیه نبوی(دانشجو)

چکیده

سولفا دی‌متوکسین یک آنتی‌بیوتیک مصنوعی می‌باشد، که در دامپزشکی به شکل خوراکی و تزریق وریدی برای درمان عفونت‌های مختلف از جمله مجاری ادراری، تنفسی، روده‌ای و ... کاربرد دارد. محصولات هیدروژلی یا ژل‌های هیدروفیل، گروهی از مواد پلیمری هستند که ساختار آبدوست، آن‌ها را قادر می‌سازد تا مقادیر زیادی آب را در شبکه سه بعدی خود نگه دارند و همچنین این هیدروژل‌های متورم شده گزینه مناسبی برای رهاسازی کنترل شده دارو می‌باشند. در این تحقیق، هیدروژل حساس به pH با استفاده از گلوتارآلدهید به عنوان اتصال دهنده‌ی عرضی، پلیمر کیتوسان و داروی سولفا دی‌متوکسین سنتز شد. بدین ترتیب که، ابتدا سولفا دی‌متوکسین در حلال DMF حل شده و سپس گلوتارآلدهید به مقدار اضافی به آن اضافه گردید و رفلاکس صورت گرفت و سپس به کیتوسان حل شده در استیک اسید اضافه گردید. طی این واکنش‌ها بین دارو و اتصال دهنده‎ی عرضی و همچنین اتصال دهنده عرضی و پلیمر، پیوند ایمینی تشکیل شد، که در طیف IR وجود پیوند ایمینی، گروه‌های SO2،NH ، OHو ‌OMe تایید شد و نیز در طیف 1HNMR وجود هیدروژن‌های آروماتیک تایید شد، درصد اتصال دارو به هیدروژل سنتز شده در 7=pH در مدت زمان 24 ساعت اندازه‌گیری شد و میزان بازده درصد اتصال در سه هیدروژل سنتز شده با 100% ، 50% و 25% دارو نسبت به کیتوسان به ترتیب 37/31%، 42%و 32% محاسبه شد و مقدار بهینه برای سنتز این هیدروژل، هیدروژل دارای 50 % دارو نسبت به کیتوسان می‌باشد ،چون بازده درصد اتصال 42% می‌باشد و به همین علت بررسی درصد رهایش دارو، FT-IR، FE-SEMو 1HNMR از این هیدروژل صورت پذیرفت. درصد رهایش دارو ازهیدروژل سنتز شده در شرایط معده (5=pH) در طی 48 ساعت بررسی گردیده است، که بررسی‌ها نشان داد که این هیدروژل در 10 ساعت اول حدود 40% دارو و طی 10-48 ساعت تنها 5% دارو رها شده‌است، که این رهایش پیوسته دارو از هیدروژل باعث شده‌است که این هیدروژل یک گزینه مناسبی برای رهاسازی کنترل شده دارو در محیط معده ‌باشد، میزان تورم هیدروژل سنتز شده در سه محیط اسیدی(5pH=)، خنثی(7(pH= و بازی(9pH=) مورد بررسی قرار گرفت، که با افزایش pH میزان تورم کاهش یافت. تصویربرداری از سطح پوشش‌دهی شده هیدروژل سنتز شده با استفاده از پوشش دهی پلاتین و با دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FE-SEM) انجام گردید و نشان دهنده‌ی خلل و فرج‌های هیدروژل می‌باشد.