1403/05/04
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه،عامل دار کردن و مطالعه خواص پلی ارگانوسیلوکسان های نردبانی مانند و بررسی اثر آنتی فومی آن ها در صنایع پالایشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیل سسکوئی اکسان نردبانی شکل،سیانوریک کلرید،عوامل آنتی فوم، گروه های پلی اتیلن گلیگول، آلودگی
سال 1399
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)، فرانک گودرزی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش سیل سسکوئی اکسان نردبانی شکل جدید اصلاح شده با شبکه پلی اتیلن گلیکول به عنوان یک آنتی فوم برپایه سیلیکون به طور موفقیت آمیزی سنتز شد. در ابتدا،پلی فنیل سیل سسکوئی اکسان (PPSQ) با شروع از فنیل تری متوکسی سیلان تهیه شد. سپسطی واکنش نیتراسیون، پلی نیتروفنیل سیل سسکوئی اکسان (PPSQ@NO2 ) سنتز شد و در ادامه با عملیات کاهشی، پلی آمینو فنیل سیل سسکوئی اکسان (PPSQ@NH2) تهیهشد. گروهای عاملی NH2 با سیانوریک کلرید واکنش داده و در انتهابا پلی اتیلن گلیگول واکنش داد و سیل سسکوئی اکسان های اصلاح شده با اتیلن گلیکول تهیه شدند. در این پروژه از سه PEG200،PEG400 و PEG600 برای عامل دار کردنسیل سسکوئی اکسان استفاده شد. پس از سنتز سیل سسکوئی اکسان های نردبانی شکل اصلاح شده با اتیلن گلیکول، شناسایی آن ها توسط آنالیز های FT-IR،XRD،FE-SEM&EDX، 1HNMR وTEMانجام شد و ساختار متخلخل این ترکیب اثبات شد. پایداری حرارتی این پلیمر با استفاده از آنالیز TGAبررسی شد و داده ها حاکی از پایداری بالای حرارتی این پلیمر اصلاح شده می باشد. در ادامه، کاربرد آنتی فومی PPSQ@PEG400, PPSQ@PEG200,PPSQ@PEG600 در سیستم های دیگ بخار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد PPSQ@PEG200 خواص آنتی فومی بهتری نسبت به دو آنتی فوم دیگر دارد.