1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلی اورتانی بر پایه 1،2-بیس(4-کربوکسی فنوکسی) اتان عامل دار شده با نانولوله های کربنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
β-سیکلودکسترین، پلی اورتان بر پایه β-سیکلودکسترین، جاذب، آمارانت.
سال 1397
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، علیرضا عبدلی(دانشجو)

چکیده

یکی از خواص مهم پلیمرهای بر پایه سیکلودکسترین توانایی جذب ترکیبات آلی و یون های فلزی است. در این کار تحقیقاتی نانوکامپوزیت های پلی اورتانی جدید بر پایه β-سیکلودکسترین تهیه شده و از آن بعنوان جاذب رنگ خوراکی سنتزی آمارانت استفاده گردید. مزیت این پلیمرها زیست تخریب پذیر بودن آن ها بوده و از β-سیکلودکسترین بعنوان دی اول در تهیه این پلی اورتان ها استفاده شده است. از این پلیمرها می توان چندین بار به عنوان جاذب استفاده کرده و به راحتی از طریق استخراج با حلال های ساده ای مانند اتانول %96 مجدداً بازیابی می شوند. در این تحقیق ابتدا از واکنش دی ایزوسیانات سنتزی جدید (5) و β-سیکلودکسترین (6) پلی اور ه تان جدید (7) تهیه شد. سپس از واکنش بین دی ایزوسیانات (5) و دی اُل بیس(5،2-دی متیل-4-هیدروکسی فنیل)پارا تولیل متان (a6)، دیمرایزوسیاناتی جدید (8) تهیه و از واکنش آن با β-سیکلودکسترین (6) پلی اورتان (9) بدست آمد. هم چنین از واکنش همزمان دی ایزوسیانات (5)، β-سیکلودکسترین (6) و 2% از نانولوله های کربنی نانوکامپوزیت پلی اورتانی (10) بدست آمد. در مرحله ی بعد از این پلی اوره تان ها به عنوان جاذب برای جذب رنگ خوراکی سنتزی آمارانت در مواد غذایی استفاده گردید. ساختار، و رفتار گرمایی پلی اورتان ها و نانوکامپوزیت پلی اورتانی (10)، با به کارگیری روش های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیس هسته ای (NMR)، طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)، آزمون گرمایی وزن سنجی (TGA) و گرما وزن سنجی تفاضلی (DTG) بررسی شد. میزان جذب آمارانت نیز با دستگاه ماوراء بنفش (UV) و به وسیله ایزوترم لانگمیر به دست آمد. نتایج نشان می دهند که پلی اورتان های تهیه شده جاذب مناسبی برای جذب آمارانت می باشند.