1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه ترکیبات حاوی گروه های فنلی ممانعت دار و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فنل با ممانعت فضایی، آنتی اکسیدان، ایرگانوکس 1330، پایدار کننده پلی الفین ها، افزودنی به پلیمر
سال 1397
پژوهشگران محمد حسین صالحی(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

محتوای این پژوهش شامل سه بخش کلی است. بخش اول شامل مروری به اغلب موضاعات مرتبط با آنتی اکسیدان ها (فنلی با ممانعت فضایی) است. استفاده از این ترکیبات (طبیعی یا سنتزی) به عنوان آنتی اکسیدان اولیه در پلیمرها و نیز کاربرد این ترکیبات به عنوان آنتی اکسیدان در صنایع بیولوژیکی، غذایی، بهداشتی، شیمیایی، پتروشیمیایی و پلیمری همچنان پویا است......