1403/02/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان به عنوان جاذب برای حذف رنگ خوراکی ایندیگوکارمین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی، دی انیدرید، حذف رنگ، ایندیگوکارمین
سال 1397
پژوهشگران مریم قادری(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهن با استفاده از روش هم رسوبی تهیه شدند سپس در مرحله بعد توسط 3-کلرو پروپیل تری متوکسی سیلان عامل دار گردیدند. ساختار و مورفولوژی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده توسط تکنیک های FT-IR ، SEM، VSM ، TGA ، XRD و EDX مورد شناسایی قرار گرفت. هیدروژل ها بر پایه پلیمر طبیعی کیتوسان با استفاده از درصد های متفاوتی از عامل شبکه ساز دی انیدرید (%5 و %10) تهیه شدند. سپس هیدروژل نانوکامپوزیت های مغناطیسی توسط اتصال عرضی کیتوسان با دی انیدرید با درصد وزنی %5/0 و%1 از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده تهیه شدند. کاربرد هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی در جذب رنگ ایندیگوکارمین مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مؤثر بر جذب در شرایط متفاوت مانند زمان تماس محلول رنگی با جاذب، pH، دما، مقدار جاذب و تأثیر غلظت اتصال دهنده عرضی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی جذب نیز از ایزوترم جذب لانگمویر استفاده شد. افزون بر این، رفتار تورمی هیدروژل و هیدروژل نانوکامپویت مغناطیسی در pH های مختلف بررسی گردید. نتیجه های حاصل از آزمایشات جذب رنگ نشان داد که هیدروژل ها و هیدروژل نانوکامپوزیت های مغناطیسی دارای ظرفیت جذب بسیار عالی و رفتار جذبی وابسته به pH می باشند و بیشترین ظرفیت جذب رنگ در pH 4 مشاهده شد. رفتار تورمی هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی گواه بر این بود که هیدروژل حاوی کمترین درصد اتصال دهنده عرضی (%5) و هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی حاوی کمترین درصد نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده (%5/0) بیشترین میزان تورم را دارند.