1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و کاربرد نانو کاتالیست هیدروتالسیت-فتالوسیانین جهت اکسیداسیون مرکاپتان ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مراکس، مرکاپتان، باز جامد، کبالت فتالوسیانین، نانو ذرات مغناطیسی، هیدروتالسیت
سال 1396
پژوهشگران رضوان فیوضی(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

در فرایند مراکس، اکسیداسیون مرکاپتان ها به دی سولفیدها، با استفاده از کاتالیزور کبالت فتالوسیانین و در محیط قلیایی انجام می گیرد. محیط قلیایی (کاستیک)، سبب خوردگی فلزات و مخازن نگهداری می شود. باز جامد جایگزین مناسب کاستیک می باشد. از طرفی، کاتالیزگر مذکور، محلول در آب بوده و جداسازی آن بعد از اتمام کار مشکل است که سبب هدر رفت کاتالیزور و عدم استفاده مجدد آن می گردد. در این بخش، روش سنتز کاتالیزور ناهمگن جدید بر پایه ی نانو ذرات مغناطیسی با قدرت کاتالیزوری بالا ارائه شده است که سطح نانو ذرات مغناطیسی آهن پوشش دار شده با هیدروتالسیت، با فتالوسیانین پوشش دار شده است. نانو ذرات مغناطیسی پوشش دار شده با هیدروتالسیت-فتالوسیانین جهت شیرین سازی در واکنش اکسیداسیون مرکاپتان های تیوفنول و دو دکان استفاده شده است. باز جامد ساخته شده بهتر از کاستیک بوده و به دلیل خواص مغناطیسی پس از اتمام واکنش اکسیداسیون به-راحتی با آهنربا قابل جداسازی بوده و بررسی آنالیزها نشان از دی سولفید سازی می دهند که با موفقیت انجام شده است.