1403/04/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و بررسی هیدروژل و نانو کامپوزیت هیدروژل های هوشمند جدید بر پایه کیتوزان، اتصال عرضی شده با بیس- ایزاتوئیک انیدرید و کاربرد آن ها در رهایش کنترل شده ی داروی مترونیدازول و سنتز نانو ذرات اکسید فلزی و کاربرد آن به عنوان باز جامد در اکسیداسیون مرکاپتان ها تحت شرایط غیر قلیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، نانو کامپوزیت هیدروژل، کربوکسیل نانو لوله کربن، بیس ایزاتوئیک انیدرید، تورم، رهایش دارو، مترونیدازول، رابط عرضی. مراکس، مرکاپتان، باز جامد، نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش دار شده با پلی آکریل آمید، شیرین سازی، تیوفنول
سال 1395
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)، گل آرا نیک روش(دانشجو)

چکیده

جهت ساخت رابط عرضی بیس ایزاتوئیک انیدرید، از αوά - دی برموزایلین و ایزاتوئیک انیدرید در حضور پتاسیم کربنات و دی متیل سولفوکساید استفاد شد و درصدهای وزنی مختلفی از رابط عرضی سنتز شده را به کیتوزان حل شده در محلول آبی اسید استیک اضافه کرده، هیدروژل ساخته می شود. برای ساخت نانوکامپوزیت هیدروژل ها باید به کیتوزان حل شده در محلول آبی درصدهای مختلفی از کربوکسیل کربن نانو لوله اضافه شود. از اختلاط کلرید آهن(III) و کلرید آهن(II) و آمونیاک، نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن ساخته شدند، سپس از واکنش با پلی آکریل آمید و پتاسیم پر سولفات پوششی آمیدی روی سطح نانو ذرات قرار گرفت و سپس به گروه های آمینی احیا شد. در ادامه کاتالیزور (کبالت فتالوسیانین) واکنش مراکس بر روی باز جامد بارگذاری شد . بازجامد و کاتالیزور آماده شده جهت شیرین سازی در واکنش اکسیداسیون مرکاپتان تیوفنول مورد استفاده قرار گرفت.