1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اپوکسیداسیون آسان کتون های آلفا و بتای غیر اشباع توسط اوره-2،2-دی هیدرو پراکسی پروپان به عنوان یک اکسنده قوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اپوکسیداسیون، کتون های آلفا و بتای غیر اشباع، اوره-2،2-دی هیدرو پراکسی پروپان
سال 1395
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، شیرین ناصری فر(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، اوره 2،2-دی هیدروکسی پروپان با استفاده از واکنش استون و آب اکسیژنه در حضور کاتالیزور سولفامیک اسید سنتز شد.