1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه کوپلیمر (N-ایزوپروپیل آکریل آمید-آکریلیک اسید) و نانو کامپوزیت مغناطیسی آن با استفاده از نانو ذرات هیبریدی آهن -فتالوسیانین الیگومر/مگنتیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو کامپوزیت مغناطیسی، نانو ذرات هیبریدی
سال 1393
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، فرناز آزادیخواه(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

ر این تحقیق، نانوکامپوزیت های پلیمری حساس به گرما با درصدهای وزنی مختلف از نانوذرات هیبریدی جدید آهن-فتالوسیانین الیگومر/ Fe3O4، تهیه شدند. ابتدا ترکیب 4-نیتروفتالونیتریل و بیس-فنول آ در حضور پتاسیم کربنات و DMF واکنش داده و مشتقات بیس فتالونیتریل بدست آمد و ساختار آن از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FT?IR) مورد شناسایی قرار گرفت. در مرحله ی بعد نانوذرات هیبریدی جدید آهن-فتالوسیانین الیگومر/Fe3O4 از FeCl3.6H2O و مشتقات بیس فتالونیتریل طی روش انحلال گرمایی (سولوترمال) تهیه شدند. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با استفاده از FT?IR، XRD، TGA، SEM و VSM مورد بررسی قرار گرفتند. از نتایج حاصل از این داده ها مشخص شد سطح نانوذرات به خوبی توسط زنجیره های الیگومری آهن-فتالوسیانین پوشش دار شده و ساختار کروی آن ها با اندازه میانگین nm 47 توسط SEM معلوم گردید. منحنی TGA نشان داد حدود 22% از زنجیره های الیگومری آهن-فتالوسیانین در تشکیل نانوذرات هیبریدی شرکت کرده اند. همچنین مغناطیس شدگی (Ms) emu/g 60 و خاصیت سوپر پارامغناطیسی توسط VSM برای این نانوذرات مشخص شد. این نانوذرات جدید حاصله با درصدهای وزنی 1%، 2% و4% در ساختار کوپلیمر حساس به گرما (N-ایزوپروپیل آکریل آمید-آکریلیک اسید) جهت تهیه ی نانوکامپوزیت های هیدروژلی مغناطیسی به کار برده شدند. برای تهیه ی کوپلیمر مذکور از روش پلیمر شدن پراکنشی استفاده شد بدین صورت که N-ایزوپروپیل آکریل آمید و آکریلیک اسید در حضور اتصال دهنده ی عرضی، پایدار کننده و آغازگر در حلال آب تهیه گردید. ساختار و خواص نانوکامپوزیت ها توسط FT?IR، SEM، XRD، TGA، VSM و DSC مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد دمای LCST نانوکامپوزیت های 2% و 4% به ترتیب ?C38 و ?C 41 می باشد