1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرات پلی اتیلن با جرم مولکولی فوق العاده بالا به عنوا ن عامل هسته زا بر روی پلی اتیلن دو قله ای با نام تجاری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی اتیلن، هسته زایی،پلی اتیلن با چگالی بالا، هسته زایی، پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا،
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا شکرپور(دانشجو)، احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد راهنما)، داوود سودبر(استاد مشاور)

چکیده

پلی الفین ها پر مصرف ترین مواد پلاستیکی در جهان هستند تطبیق پذیری گسترده و رقابت هزین ه ای آن ها منجر به رشد مداوم آن ه ا در سال ها ی اخیر شده اس ت چند سال ی است ک ه پروپلین با استفاده از هست ه زای ی ک ه شفاف سازی زی ر مجموع ه ای از آن در نظر گرفت ه میشود منجر ب ه بهبود خواص نوری خواص فیزیکی تاب خوردگی و سرع ت پردازش پل ی پروپلین در بسیاری از تکنیک های مختل ف پردازش)قالبگیری تزریقی،قالب گیری بادی و اکستروژن( شده است،همچنین هست ه زایی در پلی اتیلن در طول سال های اخیر مورد مطالع ه قرار گرفت ه است و این امر سبب شده هست ه زایی ب ه عنوان تکنیکی در جهت اصلاح و بهبود خواص پلی اتیلن متناسب ب ا کاربر د و موارد استفاده ی آ ن موردبررسی و استفاده قرار بگیرد،لوله پلی اتیل ن PE100 سا لها است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار م یگیرد. این لوله چگالی بیشتر و در عین حال وزن کمتری دارد. ضخامت لوله پلی اتیلن PE100 نیز نسبت به دیگر لول ههای پلی اتیلن تولید شده در بازار بسیار کمتر است .شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی این لوله ها مقاومت بالا در برابر فشار است. با توجه به ویژگ یهای بی نظیر ذکر شده، از این محصول در صنایع مختلف به وفور استفاده م یشود. لوله پلی اتیلن PE100 دارای یک سری ویژگ یهای منحصر به فرد م یباشد که موجب استفاده آن در صنایع مختلف شده است . اما مشکلات بوجود آمده در نمونه های تولید شده در قطر بالای این لوله مانند افتادگی مذاب ناشی از گرانش در تولید باعث شد دراین پایان نامه به بررسی اثرهسته زایی پلی اتیلن ب ا وزن مولکول ی فوق العاده بالا به عنوان عامل هسته زا بررفتارهای تبلور،خواص مکانیکی و فیزیکی،رئولوژیکی واستحکام درجهت بهسازی خواص پل ی اتیلن ب ا چگال ی بالا دو وجهی بپردازیم.همچنین برای بررسی بهتراین امر و مقایس ه بیشتر،چند نمونه ی ترکیب شده با عوامل هسته زای موجود در بازار ایران ویک نمونه ی هسته زای ماده ی نانو در درصد های مختلف را نیز مورد بررسی قرار میدهیم و با استفاده از پیشینه این پژوهش که بیشتر بر روی پلی پروپلین صورت گرفته است یک سری کامل از آزمایشات مورد نیاز برای بررسی اثر هسته زایی مواد استفاده شده بر روی پلی اتیلن مورد نظر را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم، تا مقایس ه نتای ج منج ر ب ه انتخاب عامل هست ه زا با خاصیت بهبود دهی بالاتر شود.