1403/01/26
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر فرآیند جوشکاری برخواص قطعه در فرآیند کشش عمیق قطعات TWB
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کشش عمیق،مقاطع مربعی،لوح های ترکیبی،محل خط جوش،جوشکاری-اصطکاکی اغتشاشی.
سال 1398
پژوهشگران علی جباری(استاد راهنما)

چکیده

بررسی تأثیر فرآیند جوشکاری برخواص قطعه در فرآیند کشش عمیق قطعاتTWB مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از لوح های ترکیبی به علت مزایای فراوان آنها در حال گسترش است. لوح های ترکیبی (TWBs) شامل ورق های فلز جوش داده شده با ویژگی های شکل پذیری متفاوت به منظور دستیابی به آرایش مطلوب مواد و کاهش وزن برای افزایش انعطاف پذیری و کارایی فرآیند است. حرکت خط جوش در (TWBs) همیشه یک مسئله چالش برانگیز در طول فرآیند تولید است.حرکت خط جوش یکی از پارامترهایی است که شکل دهی ورق ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این پایان نامه، جوشکاری اصطکاکی لوح های ترکیبی در شرایط بهینه و پیش بینی حرکت خط جوش و توزیع ضخامت در بخش های مختلف لوح های ترکیبی پس از اعمال فرآیند کشش عمیق است. برای این منظور، یک نمونه قالب کشش عمیق ساخته شده و لوح های جوشکاری شده با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی در دمای کار سرد و دمای کار گرم درون قالب با سطح مقطع مربعی شکل داده شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که خط جوش به سمت ورق ضخیم تروبااستحکام بیشتر حرکت می کند و با افزایش نسبت ضخامت،سطح تماس ورق ضخیم و ورق گیر افزایش یافته و در نتیجه حرکت خط جوش افزایش و با افزایش شعاع قالب حرکت کاهش می یابد. همچنین با افزایش نیروی ورق گیر و نسبت ضخامت، نازک شدگی افزایش ولی در مورد شعاع قالب کاهش می یابد.