1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از پیاده سازی و استفاده از نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در بازه زمانی سال های 1390 الی 1395
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ارزیابی پروژه، تحقیقاتی، شرکت توزیع
سال 1397
پژوهشگران علی اصغر قدیمی

چکیده

سیستم ارزیابی عملکرد پروژه، سیستمی است که سنجش و اندازه گیری نتیجه بدست آمده از پروژه را با مقیاس و شاخصی که بتواند کمیت و کیفیت مورد نظر را با دقت و به گونه ای عینی و به دور از داوری های شخصی و ملاک های مبهم، ارزشیابی و اندازه گیری نماید. ارزیابی در انتهای پروژه در شناخت نقاط ضعف و همچنین روش های ارتقاء و بهبود عملکردهای مختلف خصوصاً مدیریت پروژه ها موثر بوده و امکان اتخاذ شیوه های بهتر در مدیریت های آینده را فراهم می نماید. از این رو در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی پروژه های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سالهای 1390 تا 1395 پرداخته شده است. آسیب شناسی علل اجرایی نشدن برخی از پروژه های تحقیقاتی، تعریف پروژه های جدید در راستای پروژه های موفق قبلی، حمایت از پروژه هایی که منجر به تولید محصول (ساخت) گردیده اند از نتایج این پروژه بوده است.