1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین سهم نقاط تبادلی در تلفات انتقال شبکهی برق منطقهای باختر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
برق منطقه ای باختر، تخصیص تلفات، ردیابی شارش توان، نقاط تبادلی
سال 1397
پژوهشگران محمد بیات ، علی اصغر قدیمی

چکیده

توان تولیدی توسط ژنراتورهای سیستم قدرت با توجه به تقاضای مورد نیاز بارها و نیازمندی های شبکه در سیستم شارش می یابد. خطوط انتقال و تجهیزاتی نظیر ترانسفرمرها بستر این شارش توان را فراهم می نمایند که تلفات ناخواسته ای را در سیستم قدرت ایجاد می کنند. مشخص نمودن سهم هر یک از بارهای سیستم که عامل ایجاد این تلفات هستند را "تخصیص تلفات" می نامند. ردیابی شارش توان چگونگی جاری شدن توان در خطوط ارتباطی میان منابع و بارها را مشخص می نماید. در نتیجه می توان با استفاده از الگوریتم های ردیابی شارش توان و روابط تلفات سیستم که از این شارش ها ناشی می شوند سهم هر یک از بارها در ایجاد این تلفات را مشخص نمود. در این مقاله الگوریتم ردیابی شارش توان استفاده شده به صورت مختلط بوده و توان حقیقی و راکتیو به صورت همزمان مد نظر قرار گرفته است. الگوریتم پیشنهادی بر روی یک سیستم نمونه تست شده و پس از صحت سنجی، نتایج شبیه سازی شبکه ی انتقال واقعی برق منطقه ای باختر برای سه حالت کاری بار پیک، میان باری و کم باری ارائه شده است و سهم نقاط تبادلی (شبکه های مجاور) و بارهای داخلی شبکه ی باختر در تلفات سیستم در هر حالت مشخص شده است.