1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین سهم نقاط تبادلی از تلفات انتقال در شبکه برق باختر با انجام مطالعات ردیابی پخش توان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
برق منطقهای باختر، تخصیص تلفات، ردیابی شارش توان، نقاط تبادلی.
سال 1396
پژوهشگران محمد بیات ، علی اصغر قدیمی

چکیده

تلفات انتقال علیرغم سهم نه چندان زیاد از تلفات کل سیستم قدرت بخشی جدایی ناپذیر و مهم در سیستم قدرت است. در گذشته بهای تلفات انتقال به صورت یکسان بین مشترکین تقسیم می شد ولی در آینده ای نه چندان دور )بازار تجدید ساختار شده( شرکت کنندگان به یک ساختار قیمت گذاری عادلانه و منصفانه که سهم آنها را در قدرت تولیدی و مصرفی منعکس کند نیازمند هستند. این موضوع تا مشخص شدن تأثیر هر یک از عوامل موجود در شبکه و سهم هر یک در تلفات تحمیلی به شبکه محقق نخواهد شد. موقعیت قرارگیری شبکه برق باختر و حجم بالای تبادل انرژی مورد نیاز شبکه سراسری موجب تحمیل تلفات ناخواسته ای در خطوطی که تحت مالکیت این شرکت قرار دارند شده است. این تلفات از یک سو الگوی ثابتی ندارد و متأثر از شرایط مختلف تولید و بار در شبکه سراسری است و از سوی دیگر خارج از کنترل برق باختر می باشد؛ از اینرو تحلیل تلفات و تأثیر برنامه های کاهش تلفات انجام یافته در شرکت نظیر خازنگذاری، تغییر آرایش بهره برداری و ... را با چالش های بسیاری مواجه نموده است. تعیین سهم هر یک از بازیگران شرکت کننده در شارش توان سیستم قدرت از تلفات ایجاد شده در شبکه را "تخصیص تلفات" میگویند. در روش سنتی و مرسوم، تلفات به شیوه نسبی و خطی به مشارکت کنندگان در شارش توان سیستم تخصیص داده میشود. این شیوه تنها یک دید اجمالی و سطحی در خصوص سهم بارهای داخلی شبکه و تبادلات از تلفات شبکه باختر را به بهره بردار سیستم میدهد. این در حالی است که در شرایط مختلف بارگذاری سیستم و تغییر شرایط شبکه از لحاظ جهت و میزان شارش توان در خطوط، تلفات سیستم و تأثیرپذیری آن از بارها و تبادلات شبکه به کلی متفاوت خواهد بود. از اینرو به منظور بررسی و تخصیص دقیق تلفات شبکه در هر شرایط بارگذاری، نیاز به مطالعات ردیابی شارش توان و تخصیص تلفات با الگوریتم های دقیق و پیچیده احساس میگردد. در این پروژه، با استفاده از یک روش کارآمد تخصیص تلفات انتقال در شبکه برق منطقهای باختر انجام شده است. بدین منظور از یک فرآیند ردیابی شارش توان مختلط که ردیابی توان حقیقی و راکتیو را به صورت همزمان انجام میدهد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اثرات متقابل شارش توانهای حقیقی و راکتیو بر روی یکدیگر لحاظ شده و نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. الگوریتم ردیابی معرفی شده از نتایج شارش توان و اصل تسهیم تناسبی استفاد