1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی لایه ای مستقر بر بستر خطی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل ارتعاشات ورق لایه ای ، ورق چندلایه مستقر بر بستر خطی
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد بلالی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه تجزیه و تحلیل کنترل فعال ارتعاشات یک صفحه مستطیل شکل کامپوزیتی چند لایه مستقر بر بستر خطی همراه با پچ های پیزوالکتریک در هر دو طرف با استفاده از یک روش دقیق بر اساس تئوری برشی مرتبه اول (FST) ارائه شده است. در رابطه پیزوالکتریک، با ارضای شرایط مرزی برقی (مدار باز) و معادله ماکسول برقی پتانسیل الکتریکی در جهت عرضی به دست می آید. روش تحلیلی ارائه شده با داده های موجود در مراجع تایید شده است. با استفاده از داده های عددی ارائه شده، اثر موقعیت های مختلف پچ پیزوالکتریک و تعداد لایه های روی صفحه بر روی فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و در جزئیات بحث می گردد در این مطالعه تجزیه و تحلیل کنترل فعال ارتعاشات یک صفحه مستطیل شکل کامپوزیتی چند لایه مستقر بر بستر خطی همراه با پچ های پیزوالکتریک در هر دو طرف با استفاده از یک روش دقیق بر اساس تئوری برشی مرتبه اول (FST) ارائه شده است. در رابطه پیزوالکتریک، با ارضای شرایط مرزی برقی (مدار باز) و معادله ماکسول برقی پتانسیل الکتریکی در جهت عرضی به دست می آید. روش تحلیلی ارائه شده با داده های موجود در مراجع تایید شده است. با استفاده از داده های عددی ارائه شده، اثر موقعیت های مختلف پچ پیزوالکتریک و تعداد لایه های روی صفحه بر روی فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و در جزئیات بحث می گردد. در این مقاله، برای کنترل انحراف عرضی یک صفحه مستطیل شکل کامپوزیتی چند لایه مستقر بر بستر خطی که توسط نیروی خارجی مجبور به ارتعاش شده است از کنترل کننده هایLQR ، LQG و کنترل کننده فازی استفاده می شود. در این روش ها از خروجی پیزوالکتریک به عنوان حسگر استفاده می شود. با استفاده از خروجی سنسور، نیروی کنترل عرضی تعیین و با استفاده از نیروی کنترل عرضی در صفحه، دامنه تغییر شکل عرضی، کنترل و کاهش می یابد. همچنین در این مقاله تأثیر میرایی و موقعیت اعمال نیرو بر ارتعاشات ورق مستطیلی مرکب لایه ای مستقر بر بستر خطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.