1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی از جنس ماده تابعی مدرج (FGM) در تماس با سیال محدود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل، ارتعاش اجباری، ورق مستطیلی هدفمند، سیال محدود
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد رضا قیصری(دانشجو)

چکیده

در مطالعه حاضر ارتعاش اجباری ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند در تماس با سیال محدود مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مرزی حاکم برمسئله به صورت تکیه گاه ساده متحرک، تکیه گاه ساده غیر متحرک، و به طور کامل گیردار می باشد. جهت تقریب جابجایی های ورق با فرض تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم، از توابع سعی متناوب مثلثاتی استفاده شده است. معادلات حاکم بر رفتار نوسانی سیال، با حل معادله لاپلاس و ارضای شرایط مرزی سیال بدست می آیند. برای بدست اوردن فرکانسهای طبیعی ورق در تماس با سیال، از روش ریلی-ریتز بر مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده شده است. در ادامه لایه پیزوالکتریکی را با ورق از جنس هدفمند کوپل نموده و در نهایت به کنترل ارتعاش اجباری ورق از طریق کنترل کننده منطق فازی پرداخته شده است. برای بررسی دقت روش به کار رفته، نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه شده است.