1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس سنتزشده به روش سبز با عصاره گل اروانه و کاربردهای تجزیه ای آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیر کربنی، سنتز سبز، اکسید گرافن، نانو ذرات اکسید مس، هیستامین، اوریک اسید
سال 1399
پژوهشگران مهدیه عزیزی(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)، اکبر یوسفی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه کاربرد نانو مواد در روش های الکتروشیمی تجزیه ای و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نانو ذرات اکسید مس (CuO) به دلیل فعالیت ضد باکتریایی، کاتالیزوری، فعالیت نوری و الکتریکی، با تسریع سینتیک انتقال الکترون و افزایش مساحت سطح ، مورد توجه قرار گرفته و باعث بهبود اندازه گیری ترکیبات حیاتی و آلاینده ها در نمونه های بیولوژیک، دارویی و غذایی و... گشته است. یک روش آسان، ارزان، کارآمد و سازگار با محیط زیست برای تهیه نانو ذرات، سنتز سبز این ذرات توسط عصاره ی گیاه به عنوان یک عامل کاهنده و پایدار کننده ملایم و تجدید پذیر و غیر سمی می باشد. در این مطالعه برای اولین بار از الکترو خمیر کربنی اصلاح شده با اکسید گرافن و نانو ذرات اکسید مس سنتز شده به روش سبز توسط عصاره آبی گیاه خودروی گل اروانه، جهت اندازه گیری مقادیر کم اوریک اسید و هیستامین استفاده شده است. از آنجا که اوریک اسید و هیستامین دو مولکول زیستی مهم هستند که بطور گسترده در بدن انسان و بسیاری از پستانداران توزیع می شود و بر عملکرد های فیزیولوژیکی وحیاتی نقش دارند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی های الکتروشیمیایی توسط روش های ولتامتری پالس تفاضلی (DPV)، ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری برای ارزیابی مشخصات تجزیه ای الکترود اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، انجام شده است. خصوصیات تجزیه ای روش نیز از جنبه های مختلف نظیر سرعت روبش پتانسیل، نوع بافر، pH محلول الکترولیت، سطح فعال الکترود و نفوذ پذیری و زمان تغلیظ و... مورد بررسی قرار گرفته است. با اندازه گیری جریان پیک آندی گونه های مورد بررسی به روش ولتامتری پالس تفاضلی رابطه خطی برای غلظت اوریک اسید در گستره 5/0 تا 500 میکرومولار نشان داده شد و حد تشخیص روش 17/1 میکرو مولار محاسبه گردید. همچنین دامنه خطی برای هیستامین از غلظت 1 تا 300 میکرومولار بدست آمده و حد تشخیص آن 95/0 میکرومولار محاسبه شد.