1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و کاربرد الکترودهای کربنی اصلاح شده جدید توسط نانو الیاف سنتز شده به روش الکتروریسی برای سنجش الکتروشیمیایی ترکیبات بیولوژیکی و دارویی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حسگر الکتروشیمیایی،نانوالیاف اکسید فلزی، نانو میله اکسید فلزی ،ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، ولتامتری
سال 1399
پژوهشگران آمنه وزیری راد(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در پروژه تحقیقاتی با تکیه بر خواص منحصر به فرد نانوالیاف (منگنز اکسید ،مس اکسید ، آهن اکسید وقلع اکسید)، از آن ها در تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی گزینش پذیرجدید و حساس برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، دارویی و بیولوژیکی حایز اهمیت (دوپامین، تیروزین، آسکوربیک اسید ، اوریک اسید، استامینوفن، تریپتوفان و ترامادول)، استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی آنالیت ها با استفاده از فنون ولتامتری چرخه ای، ولتامتری ضربان تفاضلی وکرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل تاثیر گذار بر اندازه گیری ، نوع الکترولیت محلول ، زمان پیش تغلیظ وpH بهینه گردید . در بخش اول و دوم این رساله از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو الیاف منگنز اکسید به ترتیب برای اندازه گیری دوپامین، تیروزین ، آسکوربیک اسید ، اوریک اسید و تریپتوفان استفاده شد . در شرایط بهینه با استفاده از روش ولتامتری ضربان تفاضلی برای دوپامین، تیروزین ، آسکوربیک اسید ، اوریک اسید ، تریپتوفان ، گستره ی دینامیکی خطی به ترتیب270–1/0، 100 -05/0 ،140 –2/0 ،75 –4/0 ، 80 –1/0میکرو مولار و حد تشخیص آن ها به ترتیب 049/0 ، 056/0، 15/0 ، 12/0 ، 08/0 میکرو مولار به دست آمد. حسگرهای ساخته شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری ترکیبات فوق در نمونه های حقیقی به کار گرفته شد. در بخش سوم از الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن اکسید و نانو الیاف مس اکسید جهت اندازه گیری دوپامین و استامینوفن استفاده شد.در شرایط بهینه با استفاده از روش ضربان تفاضلی گستره ی دینامیک خطی به ترتیب 70-1/0 و 4/0- 100میکرو مولار وحد تشخیص 057/0 و 069/0میکرو مولار به ترتیب برای دوپامین و استامینوفن به دست آمد. در بخش چهارم از الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با نانو میله های قلع اکسید و آهن اکسید تهیه و برای اندازه گیری دوپامین و ترامادول به کار برده شد. با استفاده از روش ضربان تفاضلی در شرایط بهینه ، گستره دینامیکی خطی برای این دو ترکیب به ترتیب 65 – 5/0 و 70 – 1/0 میکرو مولار به دست آمد . حدتشخیص روش برای آن دونیز به ترتیب 04/0 و 065/0 میکرو مولار به دست آمد.