1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و کاربرد الکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو ذره تیتانیوم اکسید برای اندازه گیری همزمان دوپامین و تیروزین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حسگرهای الکتروشیمیایی، الکترود خمیرکربن اصلاح شده، گرافن اکسید، نانوذره تیتانیوم اکسید ، دوپامین، تیروزین
سال 1398
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از نانو ذرات در تجزیه الکتروشیمیایی بعلت تقویت حساسیت و دقت حسگرهای الکترو شیمیایی مورد توجه زیادی قرارگرفته است. نانو ذرات به دلیل وجود ساختار ویژه،سرعت سینتیکی انتقال الکترون را در سطح لایه افزایش داده و این مواد باعث افزایش حساسیت حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده می شوند. در این تحقیق از یک حسگر جدید خمیرکربن اصلاح شده با گرافن اکسید ونانو ذره تیتانیوم اکسید برای اندازه گیری مقادیر جزیی دوپامین وتیروزین مورد استفاده قرار گرفته است.ساختار نانو ذره تیتانیوم اکسید بوسیله میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM) و پراش انرژی اشعه ایکس (EDX) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های الکتروشیمیایی به روش های ولتامتری چرخه ای،ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام شده است. تاثیر متغیرها دراندازه گیری شامل نوع بافر،PH محلول و زمان پیش تغلیظ به روش یک متغیر در زمان بهینه شده است.با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی در شرایط بهینه،گستره خطی دینامیکی بین 05/0-40 میکرو مولار و حد تشخیص 04/0 میکرو مولار برای دوپامین وگستره خطی دینامیکی1/0-100 میکرو مولار و حد تشخیص 08/ میکرو مولار 0برای تیروزین بدست آمد. امکان مزاحمت های ترکیبات ممکن در اندازه گیری دوپامین و تیروزین مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد روش ارائه شده عاری از اکثر گونه های مزاحم می باشد. در نهایت الکترود اصلاح شده به طور موفقیت آمیزی در اندازه گیری نمونه های واقعی بکار گرفته شد.