1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح الکترود های کربنی با مشتقات گرافن اکساید و نانو ذرات کبالت فریت و کاربرد آن در اندازه گیری های تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیرکربن، نانو ذرات کبالت فریت، حسگرهای الکتروشیمیایی، گرافن اکساید، 2-آمینو4-کلروفنول، 2و3-دی متیل فنول
سال 1397
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه، برای اولین بار از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مشتقات گرافن اکساید و نانوذرات کبالت فریت جهت اندازه گیری همزمان مقادیر کم 2-آمینو4-کلروفنول و 2و3-دی متیل فنول استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام شده است. پارامترهای مؤثر بر اندازه گیری شامل سرعت روبش پتانسیل، pH محلول و زمان تغلیظ، بررسی و بهینه سازی شده اند. مشخصات تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، مورد ارزیابی قرارگرفته است. در روش ولتامتری پالس تفاضلی، جریان پیک آندی 2-آمینو4-کلروفنول، یک رابطه خطی برای غلظت در گستره 4/0 تا 440 میکرومولار نشان داد. دامنه خطی برای 2و3-دی متیل فنول نیز، از غلظت 6/0 تا 450 میکرومولار بدست آمد. حد تشخیص روش برابر 1/0 میکرومولار برای 2-آمینو4-کلروفنول و 12/0 میکرومولار برای 2و3-دی متیل فنول محاسبه گردیده است. میزان مزاحمت احتمالی در اندازه گیری ترکیبات مورد مطالعه، در حضور سایر گونه های موجود در نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که روش های ارائه شده عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم می باشند.