1403/01/31
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الکترودهای کربنی اصلاح شده توسط نانوذره هسته/ پوسته برای سنجش الکتروشیمیایی ترکیبات بیولوژیکی و دارویی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی هسته/ پوسته، نانوکامپوزیت، نانولوله های کربنی، گرافیت، الکترود کربنی صفحه چاپی ، ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، ولتامتری
سال 1397
پژوهشگران سپیده تاجیانی(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

مهم ترین اهداف این رساله، توسعه الکترودهای حساس و گزینش پذیر اصلاح شده توسط نانوذرات هسته/ پوسته و کاربرد آن ها در تعیین مقدار ولتامتری ترکیبات دارویی و بیولوژیکی در قالب چهار بخش می باشد. دربخش اول، نانوکامپوزیت جدیدی متشکل از نانوذرات مغناطیسی هسته/ پوسته Fe3O4@ NiO و گرافیت تهیه و به منظور اصلاح سطح الکترود خمیر کربن بکار گرفته شد. الکترود اصلاح شده پیشنهادی جهت بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و تعیین مقدار همزمان کوئرستین و تریپتوفان در بافر استات به کمک تکنیک ولتامتری پالسی تفاضلی مورد استفاده قرار گرفت. جریان پیک آندی تریپتوفان با افزایش غلظت در گستره 120-1/0 و کوئرستین در دو ناحیه Mμ 3- 08/0 و Mμ 60- 7 به طور خطی افزایش یافت. حدتشخیص تریپتوفان و کوئرستین به ترتیب 23/14 و nM 81/2 بدست آمد. دربخش دوم، الکترود کربنی صفحه چاپی اصلاح شده با نانوکامپوزیت، نانوذرات مغناطیسی هسته/ پوسته Fe3O4@ NiO و نانولوله های کربنی چند دیواره تهیه و به منظور تعیین مقدار پروژسترون در بافر فسفات به کمک تکنیک ولتامتری پالسی تفاضلی بکار گرفته شد. الکترود پیشنهادی از حساسیت و گزینش پذیری مطلوب همراه با کاهش اضافه ولتاژ الکترواکسایش پروژسترون در گستره µM 110-5/0 با حدتشخیص nM 8/2 برخوردار بود. دربخش سوم، الکترود کربنی صفحه چاپی اصلاح شده با نانوکامپوزیت، نانوذرات مغناطیسی هسته/ پوسته Fe3O4@ Ag و نانولوله های کربنی چند دیواره جهت تعیین مقدار همزمانی مورفین و ترامادول در بافر رابینسون مورد بررسی قرار گرفت. جریان پیک آندی مورفین با افزایش غلظت در گستره 100-01/0 و برای ترامادول در دو گستره ی µM 40-02/0 و 110-50 به طور خطی افزایش یافت. حدتشخیص مورفین و ترامادول به ترتیب 28/1 و nM 01/1 بدست آمد. دربخش چهارم، نانوکامپوزیت متشکل از نانوذرات مغناطیسی هسته/ پوسته Fe3O4@ Ag و نانولوله های کربنی چند دیواره تهیه و به منظور اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای بکار گرفته شد. الکترود اصلاح شده پیشنهادی جهت بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و تعیین مقدار همزمان کوئرستین و مورین در بافر فسفات به کمک تکنیک ولتامتری پالسی دیفرانسیلی مورد استفاده قرار گرفت. جریان پیک آندی کوئرستین با افزایش غلظت در دو گستره 50-01/0 و 200-80 و برای مورین در دو گستره-ی µM 100-02/0 و 700-260 به طور خطی افزایش یافت. حدتشخیص کوئرستین و مورین ب