1403/01/31
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برپایه الکترود طلا اصلاح شده با نانولوله های کربنی ونانوذرات کادمیوم سولفید وکاربرد آنها در اندازه گیری گزینشی مقادیر کم دوپامین و فولیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانولوله های کربنی چنددیواره، نانوذرات کادمیوم سولفید، الکترود طلا، دوپامین، فولیک اسید
سال 1396
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، داود قنبری(استاد مشاور)

چکیده

در بخش اول این کار، از یک نانوکامپوزیت جدید شامل نانوذرات کادمیوم سولفید و نانو لوله های کربنی به عنوان اصلاحگر در الکترود طلا برای اندازه گیری هم زمان دوپامین و فولیک اسید استفاده شدودر بخش دوم این کاراز یک نانوکامپوزیت جدید دیگر شامل نانوذرات کبالت سولفید ونانولوله های کربنی برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی هم زمان آسکوربیک اسید و ملاتونین استفاده شد بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله ی روشهای ولتامتری چرخهای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام گرفت. پارامترهای موثر بر اندازهگیری شامل سرعت روبش پتانسیل،pH محلول و زمان پیش تغلیظ، بررسی شدند. در بخش اول به کمک روش ولتامتری پالس تفاضلی و اندازه گیری جریان های پیک آندی دوپامین به ترتیب رابطه خطی در گستره ی غلظتی 08/0 تا 19 و 31 تا 91 میکرومولار بدست آمد. حد تشخیص روش برابر 02/0 میکرو مولار برای دوپامین ، فولیک اسید، به ترتیب رابطه خطی در گستره ی غلظتی 9/0-6و76-1326 وحد تشخیص روش برابر 3/0 میکرو مولار برای فولیک اسید محاسبه شدند. در بخش دوم، جریان پیک آندی آسکوربیک اسید، یک رابطه ی خطی در گستره غلظتی 09/0 تا 534 میکرو مولار و دامنه ی خطی برای ملاتونین، از غلظت های 4/0 تا 11و41-161 میکرو مولار به دست آمدند. حد تشخیص روش برابر 03/0 میکرو مولار برای آسکوربیک اسید و 14/0 میکرو مولار برای ملاتونین محاسبه شد.