1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگر الکتروشیمیایی جدید جهت اندازه گیری همزمان مقادیر کم سروتونین و سرترالین در حضور اویک اسید
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حسگر الکتروشیمیایی، سروتونین، سرترالین، اوریک اسید
سال 1397
پژوهشگران علی بابایی ، محمد افراسیابی ، اکبر یوسفی

چکیده

سروتونین محصولی از اعصاب سروتونرژنیک (واقع در سیستم اعصاب مرکزی) بوده که از جمله انتقال دهنده های عصبی مهمی برای مقاصد درمانی است. سراترالین یک داروی ضد افسردگی است که به عنوان عضوی از خانواده بازدارنده جذبی سروتونین عمل می کند. این خانواده بصورت ذخیره سطح سروتونین در مغز عمل می نمایند. اوریک اسید در بدن انسان در داخل خون و ادرار حضور دارد. معمولا اوریک اسید در اندازه گیری های الکتروشیمیایی به عنوان یک مزاحم عمل می کند. بنابر این طراحی یک حسگر برای اندازه گیری همزمان سرترالین و سروتونین با کمترین مزاحمت اوریک اسید بسیار مهم خواهد بود. در این پژوهش یک حسگر الکتروشیمیایی جدید بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و Fe3O4@MCM-48-SO3H برای اندازه گیری هم زمان سروتونین و سرترالین در حضور اوریک اسید ساخته شد. نتایج نشان داد که الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری هم زمان سروتونین و سرترالین در حضور اوریک اسید، در شرایط بهینه گزینه ی بسیار مناسبی می باشد. رفتار الکتروشیمیایی گونه های مورد مطالعه بر سطح الکترود اصلاح شده با استفاده از تکنیک های دیفرانسیل پالس ولتامتری و ولتامتری چرخه ای مورد مطالعه قرار گرفت. برای سروتونین یک رابطه خطی میان غلظت سروتونین و جریان پیک آندی این گونه در بازه 05/0 – 100 میکرومولار و حد تشخیص 015/0 میکرومولار و همچنین برای سروتونین یک رابطه خطی میان غلظت سرترالین و جریان پیک آندی این گونه در بازه 1/0 – 85 میکرومولار و حد تشخیص 025/0 میکرومولار به دست آمد. از الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری هم زمان سروتونین و سرترالین در نمونه های خون و ادرار انسانی با نتایج رضایت بخشی استفاده شد.