1403/04/06
احمد چهرقانی

احمد چهرقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0005-4602-2824
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم اداری و اقتصاد-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مالیات بر حقوق رشد اقتصادی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) مدل لافگرن
سال 1400
مجله سیاستگذاری اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد چهرقانی ، حبیب انصاری سامانی

چکیده

مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین منابع مالیاتی، مالیات بر حقوق است که تغییر نرخ آن می‌تواند آثار مختلفی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. یکی از متغیرهایی که باید تأثیر مالیات بر حقوق بر آن مورد بررسی قرار گیرد، رشد اقتصادی است. در این مقاله، جهت بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر حقوق، از روش تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. معمولاَ در مدل‌های CGE، عمده داده‌ها از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) گرفته می‌شود. در مقاله حاضر، از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده است. کدنویسی و حل مدل CGE ارائه شده، با استفاده از بسته نرم افزاری GAMS انجام شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو انجام شده است که عبارتند از: افزایش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات بر حقوق. نتایج حاصل از تحلیل سیاست، بیان‌گر آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد، اما این اثر چندان قابل ملاحظه نیست. همچنین اجرای این سیاست موجب افزایش قیمت عوامل تولید (دستمزد)، کاهش اشتغال نیروی کار و افزایش درآمدهای دولت می‌گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت، گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می‌باشد.