1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل مبتنی بر داده براساس الگوریتم تجزیه مود پویای افزایش پنجره دار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش مبتنی برداده، طراحی یک کنترل کننده، تجزیه مود پویای پنجره‌ای، مدل خظی تعییر پذیر با زمان ، کنترل پیش بین مدل، روش آنلاین، تشخیص حملات سایبری
سال 1401
پژوهشگران امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، ابوالقاسم دائی چیان(استاد مشاور)، احسان مبینی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق یک روش مبتنی برداده و بدون وابستگی به داشتن مدلی از سیستم برای طراحی یک کنترل کننده ارائه شده است. ابتدا از روشی به نام تجزیه مود پویای پنجره‌ای آنلاین جهت شناسایی و پیداکردن مدلی برای مجموعه داده هایی که از سیستم جمع‌آوری شده است استفاده می‌شود. توجه شود که این روش، یک روش آنلاین بوده و یک مدل خظی تعییر پذیر با زمان برای سیستم تخمین میزند. حال که به وسیله تجزیه مود پویای پنجره‌ای آنلاین، برای سیستم مدلی تخمین زده شد، در مرحله بعد میبایست کنترل‌کننده مناسبی برای سیستم شناسایی‌شده طراحی کرد؛ بدین منظور از کنترل پیش‌بین‌ مدل (MPC) که خود یک کنترل‌کننده آنلاین است استفاده شده است. در بخش دیگر این تحقیق، باتوجه به این که تجزیه مود پویای پنجره‌ای آنلاین، یک مدل خطی در هر نمونه زمانی ارائه می‌دهد و به صورت آنلاین عمل می‌کند، از آن برای ارائه روشی مبتنی برداده در زمینه تشخیص حملات سایبری به سیستم استفاده شده است: بدین صورت که با بررسی ویژگی هایی مربوط به سیستم کشف شده در هر لحظه از قبیل تغییرات نرم دو یا نرم فروبنیوس مقادیر ویژه و همچنین نرم خطای پیشبینی یک گام به جلو و تعیین یک مقدار آستانه برای هر معیار، وجود حمله سایبری تشخیص داده می‌شود.