1403/01/24
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج پارامترهای هیدرودینامیکی یک سیگلایدر و ارائه راهکارهایی برای بهبود طراحی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیگلایدر، ضرایب هیدرودینامیکی، پارامترهای لیفت، پارامترهای درگ
سال 1401
پژوهشگران ابوالقاسم دائی چیان(استاد راهنما)، علیرضا عبدی(دانشجو)

چکیده

سیگلایدرها از جمله تجهیزات زیر دریایی هستند که با توجه به ساختار هندسه آن جهت حرکت و کارایی در زیر آب کاربرد داشته و با حرکت های سیسنوسی از مکانی به مکان دیگر حرکت می کند و از جمله ویژگی های سیگلایدرها می توان به توانایی حرکت در زیر آب، کم سر و صدا بودن و همچنین کاهش هزینه های واکاوی و پژوهش در زیر آب اشاره کرد. شکل هندسی آن اهمیت زیادی بر روی دینامیک حرکت دارد و اینکه ضرایب هیدرودینامیکی از شکل اثرپذیر هستند و در مدل سیگلایدر نیز حضور دارند در این پژوهش تاثیر شکل هندسه دماغه سیگلایدر بر روی پارامترهای مکانیکی دیواره سیگلایدر در زوایای مختلف حمله بررسی شده است. در سیگلایدرها و تمامی تجهیزاتی محرک زیر آبی به جهت حرکت و برخورد سیال با دیواره سیگلایدر و همچنین بالا رفتن و پائین آمدن و تغییر دادن مکان سیگلایدر در عمق آب پارامترهای لیفت و درگ تغییر کرده و بر روی دینامیک سیگلایدر موثر هستند. بنابراین بررسی این پارامترها نه تنها می تواند در بدست آوردن مدل سیستم مورد استفاده قرار گیرد بلکه می تواند به طراحی ساختار و شکل هندسی نیز کمک کند. در این پایان نامه دو شکل هندسی برای سیگلایدر در نظر گرفته شده و اثر دماغه بهینه ای که برای این سیگلایدر طراحی شده به نسبت سیگلایدری که دماغه ندارد بر پارامترهای مکانیکی بررسی شده اند. همچنین در این پژوهش کانتورهای سرعت سیال و خطوط جریان سیال بررسی شده اند تا میزان گردابه هایی که در پشت سیگلایدر به وجود می آید بررسی شود و تاثیر این گردابه ها بر پارامترهای مکانیکی بررسی گردد. در بررسی هایی که صورت گرفت این نتیجه حاصل گردید که هرچه میزان زاویه حمله سیال افزایش یابد میزان لیفت سیگلایدر افرایش یافته و مقدار درگ وارده بر روی سیگلایدر افزایش می یابد. از سویی هرچه زاویه حمله سیال کاهش یابد به دلیل اثرگذاری کم سیال بر روی دماغه سیگلایدر میزان لیفت و درگ کاهش می یابد و در کل با بررسی هایی که صورت گرفت این نتیجه حاصل گردید وجود این دماغه با ساختار بهینه ای که صورت گرفت میزان عملکرد سیگلایدر بهینه گردید.