1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
بازیابی سیستم انتقال با رویکرد چندعامله و با درنظر گرفتن عدم قطعیت در تولید منابع بادی و خورشیدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازیابی سیستم قدرت، سیستم های چند عامله
سال 1398
پژوهشگران علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، ابوالقاسم دائی چیان(استاد مشاور)، مهران پیرزادی(دانشجو)

چکیده

انرژی الکتریکی از دیرباز مورد توجه بشر بوده و با رشد مصرف کنندگان، شبکه قدرت گسترده و به هم پیوسته گشته است. یکی از معایب بزرگ پیوستگی سیستم قدرت احتمال وقوع خاموشی سراسری است. در صورت وقوع خاموشی سراسری میبایست هر چه سریعتر به بازیابی سیستم قدرت پرداخته شود. هر چقدر بازیابی سیستم قدرت به درازا بکشد اثرات منفی بیشتری بر روی اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت. از این رو بهره برداران و محققان همواره در حال تحقیق بر روی روشهای گوناگون بازیابی سیستم قدرت به منظور برقدار نمودن هر چه سریعتر و مطمئنتر شبکه قدرت میباشند. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر مدت زمان فرآیند بازیابی سیستم قدرت ظرفیت و قابلیت سیستم تولید در افزایش توان تولیدی است که جهت بهبود ظرفیت تولید منابع تجدید پذیر میتوانند کمک بزرگی برای شبکه قدرت باشند. در این پایان نامه یک روش توزیع شده بر پایه سیست مهای چندعامله برای بازیابی سیستم قدرت ارائه میگردد. جهت توافق عمومی عوامل در ترتیب برقدار نمودن بارها با هدف کاهش میزان انرژی تغذیه نشده از برنامهریزی پویا بهره گرفته خواهد شد. همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت در مقدار توان تولیدی منابع بادی و فتوولتائیک به وسیله شبیه سازی مونت کارلو مد نظر است. جهت مقایسه و صحت سنجی روش ارائه شده، بازیابی سیستم قدرت به روش اسکلتی نیز در این پایان نامه شبیه سازی میگردد. در پایان روشهای ارائه شده بر روی شبکه استاندارد 39 باسه IEEE پیاده شده و نتایج حاصله مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت.