1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین حالت کاواک کوانتومی تحت ورودی حالت خلأ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کاواک کوانتومی، فیلترینگ کوانتومی، معادله اصلی تصادفی، تخمین حالت کوانتومی، حالت خلأ
سال 1401
مجله نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالقاسم دائی چیان

چکیده

سیستم های اپتیکی یکی از بسترهای پیاده سازی تکنولوژی های کوانتومی و کاواک یکی از اجزای اصلی این سیستم ها می باشد. تخمین حالت نیز به منظور درک رفتار سیستم های کوانتومی و کنترل آن ها از نقش ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به استخراج معادلات فیلترینگ کاواک کوانتومی یک طرفه تحت ورودی میدان در حالت خلأ پرداخته شده است. بدین منظور، عملگر تعداد به عنوان مشاهده پذیر مناسب برای کاواک انتخاب شده است. سپس روابط تخمین حالت (معادلات اصلی تصادفی) به شرط داشتن مشاهدات بدست آمده از اندازه گیری غیرمستقیم میدان خروجی از کاواک با آشکارساز هموداین و آشکارساز فوتون بطور جداگانه استخراج شده است. همچنین اثر تغییر پارامترهای کاواک روی چگونگی رفتار آن مورد بحث قرارگرفته است. در پایان با شبیه سازی معادلات اصلی تصادفی بدست آمده و مقایسه نتایج با معادله ی اصلی، صحت نتایج تأئید شده است.