1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج معادلات فیلترینگ برای اتم دوترازه تحت ورودی حالت فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اتم دوترازه، حالت فشرده، فیلترینگ کوانتومی
سال 1400
پژوهشگران مهدی میرزایی (فیزیک)(استاد راهنما)، ابوالقاسم دائی چیان(استاد راهنما)، حمید باقری(دانشجو)

چکیده

یک اتم دو ترازه را میتوان به عنوان یک کیوبیت )واحد اطلاعات کوانتومی( در تکنولوژی اطلاعات کوانتومی مورد استفاده قرار داد؛ از طرفی نور در اپتیک کوانتومی در حالت فشرده کوانتومی قرار دارد. این امر سبب شد تا ما انگیزه کافی جهت تحقیق پیرامون دینامیک یک اتم دو ترازه تحت ورودی حالت فشرده را بدست آوریم. برای این منظور عملگر های اتم و نیز معادلات فیلترینگ را مورد استفاده قرار دادیم. با جایگذاری عملگر های اتم در معادلات فیلترینگ و انجام عملیات های جبری در فیزیک کوانتومی، معادلات فیلترینگ اتم را استخراج کردیم. سپس با استفاده از این معادلات، تخمینی از حالت های مختلف اتم در گزار از حالت برانگیخته به حالت پایه بدست آوردیم و در نهایت این معادلات را شبیه- سازی کرده و با بررسی تاثیر پارامتر های مختلف بر دینامیک اتم، کار خود را خاتمه دادیم.