1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
صحت سنجی عملکرد پمپ های مورد استفاده در تامین آب و کاهش هزینه های پمپاژ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پمپ و پمپاژ، چاه، کاهش هزینه
سال 1398
پژوهشگران محمد رضا وصالی ناصح ، حامد صفی خانی ، ابوالقاسم دائی چیان

چکیده

پروژه " صحت سنجی عملکرد پمپ های مورد استفاده در تامین آب و کاهش هزینه های پمپاژ " با هدف شناسایی و مطالعه عملکرد پمپ های مورد استفاده در چاه های آب شرب روستایی استان مرکزی و همچنین ارائه پیشنهادات و اجرای راهکارهای اجرایی و عملی در جهت بهبود عملکرد پمپاژ و کاهش هزینه انرژی آنها، تعریف شده و در حال انجام می باشد. رویکرد تیم تحقیق در انجام این پروژه مبتنی بر انجام مطالعات کتابخانه ای جامع و گردآوری تجربیات بهره برداری در زمینه علل و عوامل افزایش شدت مصرف انرژی الکتریک و کاهش آبدهی چاه های آب شرب، بازدید محلی از برخی چاه ها به صورت منتخب (تعداد 30 چاه به انتخاب کارفرما)، ارائه وضعیت موجود سیستم پمپاژ، بررسی میدانی عملکرد پمپ در دبی های مختلف (برای چاه های دارای شیر قطع و وصل) و در نهایت ارائه بهترین گزینه برای بهبود عملکرد پمپاژ و کاهش هزینه برق مصرفی صورت گرفت. در این پروژه ضمن آشنایی کلی با استان مرکزی و منابع آب آن که در فصل دوم گزارش به آن اشاره شده است ابتدا وضعیت موجود تمامی 30 حلقه چاه تعیین شده از روستاهای استان مرکزی به طور کامل رصد گردید که در فصل سوم گزارش حاضر ارائه گردیده است. در در این فصل وضعیت تجهیزات اندازه گیری و همچنین سالم بودن تجهیزات مختلف به صورت چک لیست و همچنین تصاویر، به صورت کاملا مستند ثبت و ارائه گردید. درادامه مقرر گردید که از بین 30 حلقه چاه مورد بررسی، تنها 11حلقه چاه امکانات نسبی تست دبی و هد، شامل امکان نصب فلومتر، امکان نصب مانومتر (نافی) و همچنین نصب پاورمتر جهت برداشت اطلاعات الکتریکال مانند توان مصرفی، جریان و ولتاژ و سایر موارد مرتبط را دارا هستند. که در فصل چهارم گزارش به صورت کامل تشریح شده است. در فصل پنجم نیز جمع بندی و ارائه پیشنهادات انجام شده است.