1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
دلسازی و کنترل سطح درام نیروگاه زواره اصفهان با شبکه عصبی نارکس و کنترل کننده فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نیروگاه سیکل ترکیبی،کنترل سطح درام ، مدل سازی شبکه عصبی ، شبکه عصبی نارکس ، کنترل کننده فازی
سال 1397
پژوهشگران ابوالقاسم دائی چیان ، مهدی مهران زاده

چکیده

در این مقاله مدلسازی و طراحی کنترلر برای فرآیند کنترل سطح درام بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی زواره اصفهان انجام شده است. در این نیروگاه برای کنترل سطح درام از یک پمپ دور ثابت سری شده با یک والو استفاده شده است. استفاده از این والو باعث کنترل پذیری بهتر سیستم میشود. برای مدلسازی فرآیند به دلیل پویا بودن سیستم از شبکه عصبی مصنوعی نارکس (NARX (و آموزش آن به کمک داده های واقعی اندازه گیری شده در نیروگاه در بارهای مختلف (حداکثربار، متوسط بار و حداقل بار) استفاده شده است. دبی آب ورودی و حرارت ورودی به رایزر بویلر به عنوان ورودیهای فرآیند و سطح درام و بخار خروجی از آن خروجی های اندازه گیری شده هستند. بهترین مدل یک شبکه عصبی نارکس شامل دو نرون در لایه ورودی ،یک لایه پنهان با 6 نرون و یک لایه خروجی با دو نرون با روش آموزش لونبرگ-مارکارد و تابع تحریک لایه پنهان سیگویدی و تابع تحریک لایه خروجی خطی بدست آمده است که دارای ضریب رگولاسیون 988.0 و میانگین مربعات خطا 8946.6×10- 04 و مقدار تاخیر ورودی 7 و تاخیر خروجی 5 میباشد. برای کنترل کننده فازی از روش ممدانی استفاده شده که میزان خطا و مشتق خطا را دریافت کرده و در خروجی کنترل کننده برای کنترل ولو سطح آب و حرارت درام استفاده شده است.