غلامرضا قربانی

صفحه نخست /غلامرضا قربانی
غلامرضا قربانی
نام و نام خانوادگی غلامرضا قربانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات تغذیه دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Milk feeding quantity and feeding frequency: effects on growth performance, rumen fermentation and blood metabolites of Holstein dairy calves Italian Journal of Animal Science
2 اثر متقابل منابع غله و علوفه جیره بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری پژوهش در نشخواركنندگان
3 Effects of physical forms of starter and milk allowance on growth performance, ruminal fermentation, and blood metabolites of Holstein dairy calves Journal of Dairy Science
4 اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری پژوهش در نشخواركنندگان
5 تأثیر مقدار یونجه خشک و جایگزینی دانه ذرت با سایر غلات در خوراک آغازین بر عملکرد گوسالههای هلشتاین قبل و پس از شیرگیری - فراتحلیل توليدات دامي
6 Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hayon growth characteristics and rumen development in dairycalves Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
7 Effects of forage offering method on performance, rumenfermentation, nutrient digestibility and nutritional behaviour inHolstein dairy calves Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
8 Effects of rumen-degradable protein: rumen -undegradable protein ratio and corn processing on production performance, nitrogen efficiency, and feeding behavior of Holstein dairy cows Journal of Dairy Science
9 Effects of the step-up/step-down and step-down milkfeeding procedures on the performance, structural growth,and blood metabolites of Holstein dairy calves Journal of Dairy Science
10 Performance, nutritional behavior, and metabolic responses of calvessupplemented with forage depend on starch fermentability Journal of Dairy Science
11 Growth performance, feeding behavior, and selected blood metabolitesof Holstein dairy calves fed restricted amounts of milk: No interactionsbetween sources of finely ground grain and forage provision Journal of Dairy Science
12 Interactions between the physical form of starter (mashedversus textured) and corn silage provision on performance,rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves journal of animal science
13 Growth performance, feeding behavior, and selected blood metabolites of Holstein dairy calves fed restricted amounts of milk: No interactions between sources of finely ground grain and forage provision Journal of Dairy Science
14 Interactions between the physical form of starter (mashed versus textured) and corn silage provision on performance, rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves1 journal of animal science
15 Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
16 تأثیر جیره های حاوی نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر عملکرد گاوهای شیری در اواسط دوره شیردهی فصلنامه دانش كشاورزي
17 تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله های شیرخوار هلشتاین پژوهش هاي علوم دامي ايران