محمد حسین میر جلیلی

صفحه نخست /محمد حسین میر جلیلی
محمد حسین میر جلیلی
نام و نام خانوادگی محمد حسین میر جلیلی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Exploring the Potential Impact of Biochar Amendments in Promoting Redox Reactions, Agro‑Morphological, and Phytochemical Characteristics in Satureja khuzistanica Jamzad Under Salt Stress Journal of Soil Science and Plant Nutrition
2 Quantification of fatty acids in seed oil and important bioactive compounds in Iranian Rosa canina L. ecotypes for potential cosmetic and medicinal uses Scientific Reports
3 Characterization of essential oil profiles, triterpenic acids, and biological assay in aerial parts of various Thymus persicus Jalas (Ronniger ex Rech.f.) populations Chemical and Biological Technologies in Agriculture
4 Ploidy affects phytochemistry and micromorphology of Thymus persicus (Ronniger ex Rech.f.) Jalas: An in vitro investigation Biochemical Systematics and Ecology
5 Molecular, biochemical, and metabolic changes induced by gold nanoparticles in Taxus baccata L. cell culture Industrial Crops and Products
6 Diversity of phytochemical components and biological activities in Zataria multiflora Boiss. (Lamiaceae) populations South African Journal of Botany
7 The effect of drying methods on yield and chemical constituents of the essential oil in Lavandula angustifolia Mill. (Lamiaceae) Indian journal of plant physiology
8 In vitro mass propagation and conservation of a rare medicinal plant, Zhumeria Majdae Rech.f & Wendelbo (Lamiaceae) Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
9 Phenotypic and phytochemical diversity among different populations of Stachys lavandulifolia Biochemical Systematics and Ecology