طاهره شریعت منش

صفحه نخست /طاهره شریعت منش
طاهره شریعت منش
نام و نام خانوادگی طاهره شریعت منش
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Artificial neural network (ANN) modeling for simultaneous removal of a binary mixture of Pb(II) and Cu(II) by cobalt hydroxide nano-flakes Journal of Chemometrics
2 Multivariate optimization of a new 4-chlorophenol sensor fabricated by modification of glassy carbon electrode using Ni(OH)2 nanoparticles-carbon nanotubes (NNH–MWCNTs) Sensors and Actuators B: Chemical
3 Taguchi L16 orthogonal array optimization for Cd (II) removal using Carpinus betulus tree leaves: Adsorption characterization International Biodeterioration and Biodegradation
4 Cercis siliquastrum Tree Leaves as an Efficient Adsorbent for Removal of Ag(I): Response Surface Optimization and Characterization of Biosorption CLEAN-SOIL AIR WATER
5 Simultaneous Removal of Binary Mixture of Brilliant Green and Crystal Violet using Derivative Spectrophotometic for Determination, Multivariate Optimization and Adsorption Characterization of dyes onto Surfactant ModifiedNano-γ- Alumina Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
6 Doehlert design as optimization approach for the removal of Pb(II) from aqueous solution by Catalpa Speciosa tree leaves: adsorption characterization Desalination and Water Treatment
7 Removal of thallium(I) from aqueous solution using modified sugar beet pulp Toxicological and Environmental Chemistry
8 Simultaneous determination of propanil and monalide by modified glassy carbon electrode with nickel oxide nanoparticles, using partial least squares modified by orthogonal signal correction and wavelet packet transform Sensors and Actuators B: Chemical