علی اکبر ملکی راد

صفحه نخست /علی اکبر ملکی راد
علی اکبر ملکی راد
نام و نام خانوادگی علی اکبر ملکی راد
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS مهندسي آبياري و آب ايران
2 بررسی اثر مدت زمان انکوباسیون و تیمار ویتامین E بر تحرک ، حیات و فراگمنتاسیون DNA اسپرم نمونه های آستنوتراتوزواسپرمی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
3 Effect of in vitro selenium supplementation on sperm quality in asthenoteratozoospermic men ANDROLOGY-US
4 Chemical Composition of the Essential Oil of Ferulago phialocarpa Rech.f. & H. Riedl., An Endemic Medicinal Plant from Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants
5 بررسی رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانها (استرس اکسیداتیو) در افراد مواجهه یافته با کادمیوم ياخته
6 تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق دانش آموزان 17-15 ساله شهر اراک مجله علوم پزشكي شهركرد
7 مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع II با گروه شاهد مجله علوم پزشكي شهركرد
8 بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
9 پارامترهای خونی- ادراری و روانی- شناختی کارگران معدن مواجهه یافته با سرب و روی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
10 بهداشت خواب و برکات سحرخیزی از دیدگاه طب مکمل و طب رایج در نظام سلامت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
11 Benefit of Lemon Verbena in Healthy Subjects; Targeting Diseases Associated with Oxidative Stress Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
12 بررسی قابلیت اسانس و فراکشن های مختلف عصاره متانولی آویشن شیرازی، مریم گلی، رزماری، خالواش و دارچین در مهار رادیکال های آزاد مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
13 بررسی تاثیر حجامت بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو و برخی فاکتورهای خونی در بیماران دیابت نوع 2 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
14 Anti-Oxidative Stress Activity of Stachys lavandulifolia Aqueous Extract in Human (Cell Journal (Yakhteh