علی اصغر قدیمی

صفحه نخست /علی اصغر قدیمی
علی اصغر قدیمی
نام و نام خانوادگی علی اصغر قدیمی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / برق - قدرت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 ارائه الگوریتم مکانیابی بهینه جهت درج تجهیزات مانوری (نظیر سکسیونرها، ریکلوزرها و ... ) در فیدرهای توزیع 20 کیلوولت شهرستان کبودرآهنگ
2 طراحی، ساخت و راه اندازی رکتیفایر خط رنگ
3 پیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار متوسط شهرستان اراک در بستر GIS و DigSilebnt
4 ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از پیاده سازی و استفاده از نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در بازه زمانی سال های 1390 الی 1395
5 تعیین سهم تلفات بارهای متمرکز در یک فیدر فشار متوسط اراک
6 تعیین سهم نقاط تبادلی از تلفات انتقال در شبکه برق باختر با انجام مطالعات ردیابی پخش توان
7 طراحی و ساخت ژنراتور بدون جاروبک شار محوری برای کاربری در توربین بادی بدون گیربکس 30 کیلووات
8 طراحی و ساخت توربین بادی بدون گیربکس با توان 30 کیلو وات
9 ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد یک ساله نیروگاه فتوولتاییک یک مگاواتی اراک
10 شناسایی و تعریف اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق باختر برای پنج سال و شناسایی پژوهشگران و امکانات پژوهشی موجود در منطقه
11 تحلیل سنسورهای صوتی مورد استفاده در سیستمهای سونار