نجمه اسکندری

صفحه نخست /نجمه اسکندری
نجمه اسکندری
نام و نام خانوادگی نجمه اسکندری
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A novel role for involvement of N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptors in sperm acrosome reaction ANDROLOGIA
2 Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
3 Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
4 Quantitative evaluation of human sperm viability using MTT assay: A laboratory study International Journal of Reproductive BioMedicine
5 Curcumin protects the testis against cadmium-induced histopathological damages and oxidative stress in mice Human and Experimental Toxicology
6 اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم مجله سلول و بافت
7 Curcumine inhibits the adverse effects of sodium arsenite in mouse epididymal sperm International Journal of Fertility & Sterility
8 Effect of curcumin on kidney histopathological changes, lipid peroxidation and total antioxidant capacity of serum in sodium arsenite-treated mice EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY
9 بررسی تأثیر کورکومین بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش پژوهنده
10 نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
11 نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید پژوهش هاي علوم دامي ايران
12 ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت سلول و بافت
13 Effect of vitamin E on sperm number and testis histopathology of sodium arsenite-treated rats Reproductive Biology
14 اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش‎های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك