محسن باقری

صفحه نخست /محسن باقری
محسن باقری
نام و نام خانوادگی محسن باقری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی سیستمهای آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Effect of Web-based Peer Assessment on Students' Self-Directed Learning Skills فناوری آموزشی
2 ‌تأثیر برگزاری آزمون مبتنی بر بازی وار سازی بر اضطراب امتحان، علاقه و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی فناوری آموزشی
3 بررسی اثربخشی قصه‌های قرآنی بر سازگاری و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی دین و سلامت
4 تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
5 اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش آموزان در درس علوم مطالعات روانشناسي تربيتي
6 تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درسعلوم تجربی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
7 تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری وب برانگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان چندپایه در درس علوم تجربی انديشه هاي نوين تربيتي دانشگاه الزهراء(س)
8 تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري
9 مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چندرسانه ای بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم علوم تربيتي(شهيد چمران اهواز)
10 تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ای بر مهارت حل مسأله دانشجویان دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري
11 تاثیر گیمیفیکیشن (بازی وار سازی) بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان آموزش محيط زيست و توسعه پايدار
12 تأثیر داستان گویی از طریق چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی درس علوم و نگرش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
13 Effect of self-directed learning process on multimedia competencies of educational technology students world journal of educational technology
14 تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی رسانه هاي ديداري و شنيداري
15 تاثیر آموزش برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله دانش آموزان آموزش و ارزشيابي
16 تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری ویادداری دانشجویان پژوهش در برنامه ريزي درسي
17 تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارتهای خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان فناوري برنامه درسي
18 تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
19 طراحی آموزشی؛ مدل موج وار؛ مهارت های حل مسئله فصلنامه پژوهش درنظام هاي آموزشي
20 فعالیت های فوق برنامه دانشجویان و گرایش به تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسئله در آنها آموزش عالي ايران
21 تأثیر کلاس درس معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر پژوهش در برنامه ريزي درسي
22 Investigating Relationship between Self-Directed Learning Skills And The Students' Performance In English Course SPECTRUM : A Journal of Multidisciplinary Research
23 Effect of Project-Based Learning Strategy on Learning Performance of Students with Different Achievement Levels Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities
24 Effect of self-directed learning process on multimedia competencies of educational technology students world journal of educational technology
25 Investigating the Relationship between Learning Styles and Students’ Performance in English Course Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities
26 Compare and Investigate The Relationship between Tendency to E-Learning, Entrepreneurial Behavior and Academic Achievement among Postgraduate Students in Faculty of Humanities of Arak University SPECTRUM : A Journal of Multidisciplinary Research