ابراهیم ابراهیمی

صفحه نخست /ابراهیم ابراهیمی
ابراهیم ابراهیمی
نام و نام خانوادگی ابراهیم ابراهیمی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / -فقه واصول(علوم قرآن وحدیث)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* کتاب قیم
2 ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت پژوهشنامه قرآن و حدیث
3 رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری مطالعات تاريخي جنگ
4 کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات پژوهشنامه اماميه
5 بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر دو فصلنامه كتاب قيم
6 روش شناسی ابن صدیق الغماری در تشخیص و تصحیح علل متن حدیث نشريه حديث پژوهي
7 بررسی و نقد آرای آیت الله جوادی آملی درباره احادیث صعی مستصعب علوم حديث
8 واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزه های اخلاقی و تربیتی دعای مکارم االخالق آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
9 تحلیل گفتمان کنش ها ی گفتاری در آیات جهاد پژوهشنامه معارف قرآني
10 اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مطالعات فهم حديث
11 بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره پژوهشنامه معارف قرآني
12 تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر پژوهشنامه علوم حديث تطبيقي
13 مؤثرترین شیوه ها ی «جذب مخاطب» با محوریت ادب تعلیمی در بوستان و گلستان سعدی با اثرپذیری از قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
14 بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» دو فصلنامه كتاب قيم
15 بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) پژوهش هاي تفسير تطبيقي
16 نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین درباره جامعیت قرآن پژوهش هاي تفسير تطبيقي
17 معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی پژوهشنامه معارف قرآني
18 A Review on the Story of the Holy Prophet and Zaynab Bint Jahsh International Journal of Multicultural and Multireligious Undrestanding
19 بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) پژوهش هاي ادبي - قرآني
20 اهل سنت، نفی رجعت ودفاع از موارد مشابه كتاب قيم
21 تحلیل خطاب الأضرار الثقافیه فی المجتمع الدینی من منظور نهج البلاغه فصليه علميه محكمه نصف سنويه دراسات حديثه في نهج البلاغه
22 واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
23 بررسی نقاط اتصال و اشتراک داستانهای سوره کهف پژوهش هاي ادبي - قرآني
24 جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی فرهنگ رضوي
25 اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مطالعات فهم حديث
26 نکات اختلافی داستان ملاقات حضرت موسی و خضر (ع) در دیدگاه مفسران فریقین فصلنامه مشكوه
27 جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین پژوهش هاي تفسير تطبيقي
28 نقد وتحلیل ساختار ادبی ومحتوائی آیه تطهیر پژوهش هاي ادبي - قرآني
29 پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران پژوهشنامه معارف قرآني
30 حکم کاهش و حذف جنین در باروریهای چندقلویی از منظر فقه و پزشکی مطالعات فقه اسلامي ومباني حقوق
31 بررسی تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت پژوهش هاي تفسير تطبيقي
32 نقد و بررسی آرای مستشرقان دربارۀ امّی بودن پیامبر اکرم)ص( پژوهشنامه معارف قرآني
33 بررسی نقش نماز در جه تدهی به سبک زندگی اسلامی در سیره رضوی فرهنگ رضوي
34 A SURVEY OF SUSPICIONS ON PROPHETS’ (PBUH) MESSAGE REVELATION SPECTRUM : A Journal of Multidisciplinary Research
35 Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities
36 بررسی تطبیقی فرهنگ قناعت درقرآن کریم وبوستان وگلستان سعدی پژوهش هاي ادبي - قرآني
37 تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن (با محوریت سوره اسراء) پژوهش هاي ترجمه در زبان وادبيات عرب
38 نگرشی قرآنی بر رابطه سبک زندگی دینی وحیات طیبه فصلنامه مطالعات قرآني
39 تحلیل وبررسی افزوده های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن کریم پژوهش هاي ترجمه در زبان وادبيات عرب
40 مفهوم شناسی واژه لقاء الله در قرآن پژوهش هاي ادبي - قرآني
41 بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی پژوهش هاي ادبي - قرآني
42 عوامل موثر در تعیین مقتضای عقود آموزه هاي فقه مدني
43 The Shiite’s Behavioral and Cultural Examples from Imam Bagher and Imam Sadegh’s(A.S.) Perspective Journal of Applied Sciences Research
44 A Comparative analysis of Qur’an Revelation Based on Ayatollah Ma’refat’s and Ayatollah Suyuti’s Standpoint International Journal of Management and Humanity Sciences
45 The Shiite’s Behavioral and Political Examples from Imam Bagher and Imam Sadegh’s Perspective International Journal of Management and Humanity Sciences
46 Study of Emotions Role in the Religious Ethic from Viewpoint of the Quran International Journal of Management and Humanity Sciences
47 معناشناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم پژوهش هاي ادبي - قرآني
48 A Look at Meaning of Arrogance in Quran and Ways to Treat It JOURNAL OF SOCIAL ISSUES & HUMANITIES
49 تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه بر قران و حدیث پژوهش هاي ادبي - قرآني
50 بررسی و تحلیل محتوایی آیه تبلیغ و اکمال دین در خطبه غدیر با توجه به دیدگاه اهل سنت پژوهش هاي اعتقادي كلامي